Oikeuskansleri arvostelee korkeimman oikeuden jäsenten sivutoimien valvontaa

1.9.1997

Korkeimman oikeuden menettely, jossa on hyväksytty yksilöimättömiä yleisluontoisia suullisia tai ylimalkaisia kirjallisia ilmoituksia, ei täytä valtion virkamiesten sivutoimien valvontaa koskevan lainsäädännön vaatimuksia. Oikeuskansleri katsoo, että kansalaisten täytyy voida luottaa siihen, etteivät taloudelliset tai muut sidonnaisuudet vaaranna tuomioistuinten toiminnan puolueettomuutta.

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon päätös 28.8.1997, dnro 244/1/97

Oikeuskansleri on kanteluun antamassaan päätöksessä arvioinut korkeimman oikeuden (KKO) jäsenten välimiestehtävien ilmoituksissa ja valvonnassa sovellettua käytäntöä. Koska tuomareilla ei ole virka-aikaa, on katsottu ettei heidän tarvitse hakea sivutoimilleen lupaa, ilmoitus on riittänyt. KKO: n jäseninä olevilta oikeusneuvoksilta ei ole tähän mennessä vaadittu välimiestehtävien laadun ja laajuuden yksilöintiä. He ovat ilmoittaneet sivutoimirekisteriin merkittäväksi ainoastaan sen, että heillä on välimiestehtäviä.

Virkamiesten sivutoimien valvonnalle ja rajoittamiselle on monia perusteita. Päätoimisessa virassa olevan ja siitä palkan saavan virkamiehen tulee sivutoimiensa estämättä hoitaa virkansa täysipainoisesti. Lisäksi on erittäin tärkeää, että viranomaisten sekä niiden asiakkaiden ja muiden kansalaisten välinen luottamus säilyy. Virkamies ei saa sivutoimiensa takia tulla virkatoimiinsa toistuvasti esteelliseksi. Kansalaisten täytyy voida luottaa siihen, että hallintovirkamiehet ja tuomarit hoitavat virkansa niin, etteivät heidän taloudelliset ja muut sidonnaisuutensa vaaranna toiminnan puolueettomuutta.

Tuomareiden kohdalla vaatimukset korostuvat. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ovat syventäneet ja laajentaneet tuomioistuinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden sisältöä. Ei ole riittävää, että oikeus toteutuu, on lisäksi vaadittava, että tuomioistuinten toiminta ja ratkaisut antavat ulkopuolistenkin silmissä vaikutelman, että oikeus on epäilyksettä toteutunut.

Oikeusministeriön asettaman tuomaritoimikunnan suorittaman selvityksen perusteella näyttää siltä, että sivutoimien ilmoittamista ja valvontaa koskevat muutostarpeet ovat nousseet esiin lähinnä muutamien KKO: n jäsenten välimiestehtävistä. Välimiesilmoitusten yleisluontoisuuden KKO:ssa hyväksymisen taustalla ovat saattaneet olla välimiesmenettelyn perusteista johtuvat syyt. Välimiesmenettely perustuu asianomaisten väliseen sopimukseen. Menettelyyn ei sovelleta oikeudenkäynnin julkisuudesta annettua lakia. Myös asianosaiset ovat pitäneet julkisuutta sinänsä haitallisena.

Tuomarit sivutoimia ilmoittaessaan tavallisia virkamiehiä

Sivutoimilupahakemus tai sitä vastaava ilmoitus tulee valtion virkamieslain mukaan vaatia yksilöidysti kustakin sivutoimesta erikseen. Poikkeavan käytännön omaksuminen vaikuttaa oikeuskanslerin mielestä huonosti perustellulta. Kun kustakin sivutoimesta annetaan riittävän yksilöidyt tiedot, niiden perusteella asianomainen viranomainen esim. korkein oikeus voi tarvittaessa ottaa harkittavaksi ja päättää, liittyykö sivutoimeen jokin sellainen oikeudellinen peruste, jonka vuoksi viranomaisen olisi kiellettävä se.

Oikeuskansleri katsoo, etteivät yksilöimättömät yleisluontoiset suulliset tai ylimalkaiset kirjalliset ilmoitukset ole täyttäneet sivutoimien valvontaa koskevan lainsäädännön vaatimuksia. Korkeimman oikeuden menettely on perustunut pitkäaikaiseen käytäntöön. Kun sivutoimia koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta koskeva kysymys on tuomaritoimikunnan välimietinnön pohjalta oikeusministeriön valmisteltavana, oikeuskansleri tässä vaiheessa saattaa käsityksensä korkeimman oikeuden ja oikeusministeriön tietoon.

Lisätietoja antaa:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Risto Hiekkataipale, puh. 09 160 3957

Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Tillbaka