Työnhakijan yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta on huolehdittava työnhaussa

21.4.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan työvoimatoimiston asiakkaalla tulee olla aito valintaoikeus, antaako hän suostumuksensa häntä koskeviin eri viranomaisten rekisteritietoihin pääsyyn.

Asia tuli oikeuskanslerinviraston tutkittavaksi kanteluna. Kantelun mukaan työnhakijalle oli työvoimatoimiston yhteispalvelupisteessä annettu allekirjoitettavaksi suostumuslomake, joka olisi oikeuttanut palvelupisteen viranomaisten pääsyn työnhakijaa koskeviin työhallinnon, sosiaalitoimen, julkisen terveydenhuollon ja Kansaneläkelaitoksen rekisteritietoihin. Työvoimaviranomaisten mukaan suostumuksen allekirjoituksella oli ollut tarkoitus edesauttaa työnhakijan työllistymistä ja päivittää työnhakusuunnitelmaa. Työnhakijan kieltäytyminen allekirjoittamasta suostumusta oli tulkittu kieltäytymiseksi työnhakusuunnitelman laatimisesta ja johtanut työttömyysturvan menettämiseen määräajaksi.

Kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri Jonkka katsoi, että työnhakijan tulee saada riittävä selko siitä mihin häneltä suostumusta pyydetään ja mihin hän suostumuksensa antaa. Lomakkeen maininta rekisteritietojen luovuttamisesta "vain niiltä osin kuin se on työllistymismahdollisuuksien selvittämiseksi tarpeen", ei yksilöi riittävästi suostumuksen kohdealuetta. Lisäksi Jonkka totesi, että ongelmalliseksi tilanne muodostuu silloin, kun työnhakija ei anna suostumustaan häntä koskeviin rekisteritietoihin. Kuitenkin työnhakijalla tulisi olla aito valintaoikeus tietojensa luovuttamista harkitessaan. Mikäli suostumuksen antamisesta kieltäytymisestä on seurauksena määräaikainen työttömyysturvaetuuden menettäminen, valintaoikeuden ei voida katsoa ehdoitta toteutuneen eikä valintatilanne tällöin ole aito.

Apulaisoikeuskansleri Jonkka on saattanut kantansa työministeriön tietoon. Jonkka pitää tarpeellisena, että ministeriö ryhtyisi asian edellyttämiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että työvoimatoimistojen yhteispalvelupisteissä ja kehitteillä olevissa työvoiman palvelukeskuksissa työnhakijan yksityisyyden suoja ja tietosuoja toteutuvat säännösten edellyttämällä tavoin.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola puh. 09 160 23939

Kopio apulaisoikeuskanslerin päätöksestä (Dnro 947/1/02) saatavana oikeuskanslerinviraston kirjaamosta puh. 09 160 23950


« Tillbaka