Valtiokonttoriin huomautus virheellisistä tiedoista

22.9.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on huomauttanut Valtiokonttorin projektipäällikköä tämän vakuutusoikeudelle antamista virheellisistä tiedoista. Virheelliset tiedot sisältyivät projektipäällikön laatimaan valituskirjelmään yksityisen henkilön eläkepäätöksestä.

Valtiokonttorin menettelystä oikeuskanslerille kanteli varsinaissuomalainen mies. Kantelun mukaan valtion eläkelautakunta oli vuonna 2000 antanut miehelle myönteisen erityistä eläkeikää koskevan ennakkotietopäätöksen. Valtion eläketurvaa hoitavan Valtiokonttorin mielestä miehellä ei ollut oikeutta 58 vuoden erityiseen eläkeikään ja se valitti päätöksestä vakuutusoikeuteen. Perusteenaan Valtiokonttori käytti vakiintunutta käytäntöään soveltaa erityistä eläkeikää koskevia säännöksiä. Vakuutusoikeus yhtyi Valtiokonttorin kantaan ja kumosi valtion eläkelautakunnan tekemän päätöksen. Kantelija piti Valtiokonttorin esittämiä perusteita virheellisinä ja epäili, että niillä saattoi olla vaikutusta vakuutusoikeuden tekemään päätökseen.

Projektipäällikkö myönsi selvityksessään apulaisoikeuskanslerille myöhemmin ilmenneen, että kolmelle kantelijan kanssa vastaavassa asemassa olleelle henkilölle annetut erityistä eläkeikää koskevat päätökset poikkesivat Valtiokonttorin väittämästä vakiintuneesta käytännöstä.

Apulaisoikeuskansleri katsoo päätöksessään, että projektipäällikön antamilla virheellisillä tiedoilla oli valituskirjelmässä ollut keskeinen faktaperustelun asema. Tietojen todenperäisyyttä oli muiden, tässä tapauksessa tuomioistuimen, lähes mahdotonta arvioida. Jonkka pitää projektipäällikön antamaa väärää tietoa varsin merkityksellisenä virheenä, sillä virkamiehen tulee lain mukaan hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Tämä sisältää myös sen, ettei virkamies anna laatimissaan asiakirjoissa virheellisiä tietoja.

Tapauksessa ei voitu arvioida, olivatko virheelliset tiedot vaikuttaneet vakuutusoikeuden ratkaisuun. Projektipäällikön menettelyn moitittavuutta arvioitaessa asialla ei kuitenkaan ollut olennaista merkitystä.


Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola, puh. 09 160 23939

Apulaisoikeuskansleri päätös (15.9.2003, dnro 863/1/02) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Tillbaka