Passintarkastajan käytös johti huomautukseen oikeuskanslerilta

13.5.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikula on huomauttanut rajavartiolaitoksen passintarkastajaa epäasiallisesta käytöksestä. Nikulan mukaan passintarkastaja ei käyttäytynyt asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla tarkastaessaan syksyllä 2000 Virosta Suomeen tulleen ranskalais-yhdysvaltalaisen perheen passeja. Oikeuskansleri arvosteli myös rajavartiolaitoksen ja Suomenlahden merivartioston tapauksen johdosta antamia selvityksiä huolimattomiksi, koska niissä ei vastattu kantelussa yksilöityihin väitteisiin.

Kantelukirjoituksen mukaan nelihenkinen, pysyvästi Ranskassa asuva perhe oli ollut palaamassa Tallinnan matkalta Helsinkiin. Perheen äidillä ja lapsilla oli ranskalainen passi, isällä Yhdysvaltain kansalaisena amerikkalainen passi. Katajanokan terminaalissa tapahtuneessa passintarkastuksessa passintarkastaja oli sanonut, että perheen isän olisi pitänyt valita jono, joka oli tarkoitettu ei-EU -kansalaisille. Perheen isä oli kantelun mukaan tuolloin näyttänyt passintarkistajalle passin lisäksi korttinsa, joka todisti hänen asuvan pysyvän Ranskassa. Hän oli myös ilmoittanut, että kaikki muut hänen perheensä jäsenet olivat EU-kansalaisia, kuten hänen sylissään ollut  2-vuotias tytär. Perheen äidin antamassa selvityksessä sanottiin, että EU-kansalaisille tarkoitetun jonon opastekyltti oli lisäksi osoittanut jonon olevan tarkoitettu lastenrattaiden kanssa kulkeville, eli tässä tapauksessa heille. Äidin huomauttaessa tästä oli passintarkastaja hänen mukaansa raivostunut ja muuttunut aggressiiviseksi. Suuttumusta oli kantelun mukaan pahentanut se, kun äiti oli kertonut, ettei muissa Euroopan unionin maissa perheenä matkustaminen ollut tuottanut heille ongelmia. Kantelun mukaan passintarkastaja oli lisäksi kieltäytynyt kuuntelemasta perheen jäseniä.

Kantelijat tiedustelivat oikeuskanslerilta muun muassa, että voitiinko passintarkastajan katsoa suorittaneen tehtävänsä asiallisesti ja käyttäytyneen virkamieslain edellyttämällä tavalla. Kun lisäksi perheen isä ja lapset olivat ihonväriltään värillisiä, pyysivät kantelijat lisäksi selvittämään, oliko passintarkastajan toiminnassa rasistisia motiiveja.

Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että passintarkastaja oli asiassa saatujen selvitysten mukaan tarkastanut perheen maahantuloedellytykset lainmukaisesti. Toisaalta selvitysten perusteella voidaan pitää näytettynä, että perheellä oli ollut perusteltu syy kokea passintarkastajan käyttäytyminen aggressiiviseksi. Sen sijaan, että passintarkastaja olisi vastannut tai ottanut kantaa perheenjäsenten esittämiin kysymyksiin, hän oli alkanut käyttäytyä kovaäänisesti ja töykeästi, sanotaan päätöksessä. Rajavartioviranomaiset perustelivat passintarkastajan käytöstä muun muassa tilanteessa vallinneella kiireellä ja hälinällä.

Oikeuskansleri muistuttaa, että rajavartiolaitoksesta annetun lain mukaan rajavartiolaitoksen tehtäviä suoritettaessa on toimittava asiallisesti ja sovinnollisuutta edistäen. Myös valtion virkamieslaissa sanotaan, että virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja käyttäydyttävä tehtäviensä ja asemansa edellyttämällä tavalla. Oikeuskanslerin mielestä tilanteen teki selvitysten mukaan hankalaksi ensisijaisesti passintarkastajan oma käytös. Kysymys ihonvärin perusteella tapahtuneesta mahdollisesta syrjinnästä jää tarkemman selvityksen puuttuessa avoimeksi.

Lisäksi oikeuskansleri on kiinnittänyt rajavartiolaitoksen ja Suomenlahden merivartioston huomiota siihen, että oikeuskanslerin selvityspyyntöihin on vastattava asianmukaisesti. Edellä mainittujen tahojen oikeuskanslerille antamissa selvityksissä ei vastattu kantelussa esitettyihin näkökohtiin pysyvän asuinpaikan merkityksestä EU-passintarkastukseen tuleville enempää kuin siihenkään, että EU-kansalaisille tarkoitettu tarkastuslinja oli osoitettu myös lastenrattaiden kanssa kulkeville.

Lisätietoja:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976

Oikeuskanslerin päätös (6.5.2002, Dnro 943/1/00) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Tillbaka