Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1996 ilmestynyt

1.9.1997

Vaikka kanteluiden määrä on lisääntynyt koko 1990-luvun ajan, käsittelyajat eivät ole pidentyneet. Tutkituista kanteluista 19% johti toimenpiteeseen. Oikeuskanslerille tehtiin vuonna 1996 kanteluja yhteensä 1 256 kpl (976 vuonna 1990). Eniten kannettiin poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettelystä. Poliisiin kohdistui 168 ja syyttäjän 160 kantelua. Myös valtioneuvoston ja ministeriöiden menettelystä tuli runsaasti kanteluja, yhteensä 123 kpl. Yleisten tuomioistuinten menettelyyn muussa kuin riita-asiassa kohdistui 117 kantelua.

Kanteluita ratkaistiin kertomusvuonna 1 122 kappaletta. Käsittelyajat on pystytty pitämään kurissa, eikä ruuhkaa ole syntynyt. Kanteluista 60 % ratkaistiin alle kolmessa kuukaudessa. Osa kanteluista, joihin oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa, jää asiallisesti tutkimatta ja siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle. Tutkituista kanteluista johti toimenpiteeseen 19 % eli suurinpiirtein joka kuudes kantelu.

Suorat yhteydentotot lisääntyneet

Yksityiset kansalaiset voivat ottaa myös suoraan puhelimitse yhteyttä oikeuskanslerinvirastoon ja tehdä tiedusteluja erilaisista asioista. Yhteydenotot ovat voimakkaasti lisääntyneet 1990-luvulla. Neuvoja annetaan oikeuskanslerille tehtävien kantelujen vireillepanosta ja käsittelystä. Mikäli asia ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan, pyritään neuvomaan, mille viranomaiselle tai taholle asia kuuluu. Neuvoa on kysytty mm. tuomioistuinten menettelystä riita-asioissa, asiakirjojen julkisuuskysymyksistä sekä eri hallintoviranomaisten toiminnasta ja päätöksistä koskien mm. perusoikeuskysymyksiä. Ajankohtaisista aiheista ja puutteelliseksi tai virheelliseksi koetusta lainsäädännöstä on esitetty kansalaismielipiteitä.

Valtioneuvoston laillisuusvalvonta korostunut

Valtioneuvoston istuntoa ja tasavallan presidentin esittelyä edeltävästä esittelylistojen tarkastuksesta ja ennakkolausuntojen antamisesta on muodostunut oikeuskanslerinvirastolle keskeinen tehtävä. Osaltaan siihen on vaikuttanut Suomen liittyminen Euroopan unioniin. Huomiota on mm. jouduttu kiinnittämään yksilön oikeusturvaan EU-säädösten kansallisessa toimeenpanossa: perussäännökset velvollisuuksista ja oikeuksista on säädettävä selkeästi lain tasolla.

Muita asioita useammin ovat tarkastuksen kohteina olleet myös lakiehdotusten säätämisjärjestys, virkanimitysasiat, tasa-arvokysymykset ja luonnonsuojelu. Virkanimitysasioihin on usein jouduttu puuttumaan sen vuoksi, ettei esittelymuistiossa ole asianmukaisesti arvioitu, täyttävätkö hakijat säädetyt kelpoisuusvaatimukset, tai ettei muistiossa ole suoritettu vertailua hakijoiden kesken.

Lisätietoja antavat:
Neuvotteleva virkamies Olli Saloranta, puh. 09 160 3932
Tietosuunnittelija Marja Lehtonen, puh. 09 160 3955

« Tillbaka