Jaakko Jonkka har dött

Meddelande5.1.2022

Före detta justitiekanslern Jaakko Jonkka har på grund av sjukdom avlidit tisdagen den 4 januari 2022 vid en ålder av 68 år. Jonkka var justitiekansler under åren 2007–2017. Ett varmt deltagande till Jaakko Jonkkas anhöriga.

Läs mera »

Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har polisen svårt att identifiera rekvisit för människohandelsbrott vid förundersökning. Detta tar sig uttryck bland annat som fördröjningar när polisen utför förundersökningar som anknyter till människohandel. Polisstyrelsen bör vidta många åtgärder för att skapa sådana förutsättningar för förundersökningarna att de inte fördröjs oskäligt mycket.

I ...

Läs mera »

Justitiekansler Tuomas Pöysti uppmanar social- och hälsovårdsministeriet till ökad öppenhet i beslutsfattande som gäller hanteringen av covid-19-pandemin. Ministeriet ska senast den 30 april 2022 meddela hur det kommer att förbättra insynen i frågor som gäller hanteringen av pandemin både i sin egen verksamhet och inom sitt förvaltningsområde.

Justitiekanslern har på ...

Läs mera »

Enligt justitiekansler Tuomas Pöysti måste behovet av speciallagstiftning gällande Folkpensionsanstaltens automatiserade beslutsfattande utredas snabbt. En fungerande och tillräcklig allmän lagstiftning och speciallagstiftning är ett sätt att säkerställa en god förvaltning och kundernas rättsskydd vid automatiserat beslutsfattande och i de automatiserade beslutssystemen. Att öka och utveckla digitaliseringen är ett viktigt mål ...

Läs mera »

Justitiekansler Tuomas Pöysti har avgjort klagomålen angående utrikesministeriets tjänstemannalednings agerande vid omplaceringen av den konsulära chefen till andra uppgifter. I sitt avgörande bedömer justitiekanslern hur statssekreteraren som kanslichef och understatssekreteraren med ansvar för de administrativa tjänsterna handlade i ärendet.

I klagomålen kritiserades även utrikesministerns förfarande. Justitiekanslern utredde inte ministerns förfarande ...

Läs mera »

Justitiekansler Tuomas Pöysti har kommit till ett avgörande gällande social- och hälsovårdsministeriets och arbets- och näringsministeriets åtgärder och styrning i fråga om upphandling och lagring av skyddsutrustning under coronavirusepidemin. Justitiekanslern uppmanar ministerierna att fästa vikt vid samarbete mellan olika aktörer och en tydlig ansvarsfördelning.

Under våren tog justitiekanslersämbetet emot flera ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har meddelat sitt avgörande gällande myndigheternas förfaranden på flygplatserna i Finland när det gäller bekämpning av coronaviruset.

Justitiekanslersämbetet tog i våras emot flera klagomål med begäran om att undersöka om myndigheternas åtgärder på flygplatserna för att bekämpa coronaviruset varit tillräckliga och med begäran om att utreda ...

Läs mera »

Justitiekanslern har avgjort tre fall där statsrådet inte utan dröjsmål har tillställt riksdagen U-skrivelser om Europeiska kommissionens förslag till rättsakter. I samband med att statsrådet fattar beslut vid sina allmänna sammanträden övervakar justitiekanslern att statsrådets U-skrivelser enligt grundlagen uppfyller de innehållsmässiga krav som gäller riksdagens möjligheter att delta och rätt ...

Läs mera »

I ett klagomål som lämnats till justitiekanslern kritiseras bland annat de statsrådsbeslut om återinförande av gränskontroll vid Europeiska unionens inre gränser som föredragits från inrikesministeriet. Enligt klagomålet stred statsrådets beslut om begränsningar i gränstrafiken våren 2020 mot grundlagen och bröt mot den fria rörligheten i Europeiska unionen. Enligt grundlagen får ...

Läs mera »

Under tiden 1.1. - 21.8.2020 har det hos justitiekanslern framförts 353 klagomål som hänför sig till coronaepidemin, och dessutom har justitiekanslern eller biträdande justitiekanslern tagit initiativ till en utredning i 12 av de fall som gällt coronaepidemin. Den 21 augusti 2020 fanns det 133 oavgjorda klagomål i anknytning ...

Läs mera »

« Föregående 1 / 21