Vanliga frågor och svar

Vilka kan man klaga på hos justitiekanslern?
Man kan klaga på myndigheter och tjänstemän och andra som utför ett offentligt uppdrag.

Exempel på myndigheter är:

  • statliga ämbetsverk och inrättningar
  • kommunala organ, bl.a. kommunstyrelser och nämnder

Exempel på tjänstemän är:

  • domare
  • poliser
  • utmätningsmän
  • kommundirektörer
  • byggnadsinspektörer
  • grundskollärare
  • läkare vid hälsovårdscentraler

Andra som sköter offentliga uppdrag är t.ex. arbetslöshetskassorna och försäkringsanstalterna då de sköter lagstadgade ersättningar, bidrag och pensioner samt privatföretag som säljer hälso- och sjukvårdstjänster till kommuner.

Övervakningen av riksdagens eller riksdagsledamöternas verksamhet ingår inte i justitiekanslerns behörighet.

Kan man skriva ett klagomål själv eller måste man ha hjälp av en jurist?
Man kan själv fritt formulera klagomålet utan hjälp av en jurist. Närmare information om klagomålsförfarandet finns under rubriken Klagomål.

Får man skriva ett klagomål för hand?
Ja, det får man, men texten ska vara så tydlig att den är läslig.

Kostar det något när ett klagomål undersöks?
Undersökningen av ett klagomål kostar ingenting för klaganden.

Hur gamla ärenden får man klaga över?
Justitiekanslern undersöker inte klagomål som gäller över två år gamla ärenden utan särskilda skäl.

Är klagomålen offentliga?
Vid handläggningen av klagomål tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I regel är klagomål offentliga senast efter att ärendet avgjorts. Enligt lagen är till exempel uppgifter om klagandens hälsotillstånd och sociala förmåner alltid sekretessbelagda. Den som är föremål för klagomålet får reda på klagandens namn när han eller hon hörs med anledning av klagomålet.

Klagandens namn kan sekretessbeläggas om möjligheterna att utöva laglighetsövervakning äventyras av att namnet lämnas ut. Klagandens namn kan hållas hemligt också för den som är föremål för klagomålet efter prövning i ett enskilt fall, om ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver det.

Innan ett klagomål avgörs tar man ställning till huruvida handlingarna i ärendet är offentliga. På webbplatsen offentliggörs avgörandena i anonymiserad form.

Hur lång tid tar det att behandla ett klagomål?
Handläggningstiden beror på ärendets art. Målsättningen är att inkomna klagomål undersöks och avgörs inom en tidsperiod på ett år. Om det som klagomålet gäller inte ingår i justitiekanslerns behörighet avgörs ärendet så snart som möjligt. 

Vilka handlingar ska bifogas klagomålet?
Behandlingen av klagomålet går snabbare om man bifogar de viktigaste handlingarna i ärendet. Om man klagar på en annan persons vägnar är det till fördel att bifoga en fullmakt.

Hur får man reda på hur handläggningen av klagomålet fortskrider?
Man kan höra sig för hos justitiekanslersämbetets registratur, tfn 02951 62902, eller med den föredragande som handlägger ärendet.

Kan man återkalla ett klagomål?
Ett klagomål kan återkallas skriftligt.

På vilka språk kan man skriva klagomålet?
Justitiekanslersämbetet betjänar sina kunder på finska och svenska. Klagomålet kan också skrivas på samiska.

Vem ska man klaga hos, justitiekanslern eller justitieombudsmannen?
Man kan själv välja vem man klagar hos, justitiekanslern eller justitieombudsmannen, eftersom de i huvudsak har likadana uppgifter och befogenheter.

Uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman är fastställd i lag. Således behandlar justitiekanslern i regel inte klagomål som gäller försvarsmakten. Justitiekanslern behandlar inte heller klagomål som gäller frihetsberövande eller inrättningar i vilka någon har intagits mot sin vilja. I dessa fall överför justitiekanslern klagomålet till justitieombudsmannen.

Kan man klaga hos både justitiekanslern och justitieombudsmannen samtidigt?
Justitiekanslern och justitieombudsmannen undersöker inte samtidigt ett och samma ärende. Ett klagomål undersöks vanligen av den laglighetsövervakare som först får in det.

Kan man klaga i ett ärende som fortfarande kan överklagas hos någon annan myndighet?
Justitiekanslern undersöker i allmänhet inte klagomål i ärenden som samtidigt behandlas i domstol eller någon annan myndighet, inte heller ärenden som har överklagats eller fortfarande kan överklagas.

Kan justitiekanslern upphäva myndighetsbeslut eller domstolsavgöranden?
Nej.

Kan justitiekanslern ändra ett myndighetsbeslut?
Nej.

Biträdande justitiekanslern har avgjort ett klagomålsärende. Kan jag skriva till justitiekanslern om samma ärende?
Justitiekanslern behandlar inte på nytt ärenden som avgjorts av biträdande justitiekanslern. I praktiken är det biträdande justitiekanslern som avgör merparten av klagomålsärendena. Biträdande justitiekanslern avgör självständigt de ärenden som hör till honom.

Kan den som är missnöjd med ett avgörande från justitieombudsmannen lämna in ett klagomål om samma sak till justitiekanslern?
Laglighetsövervakarna övervakar inte varandras verksamhet. Om justitieombudsmannen har undersökt ett klagomål, tar inte justitiekanslern utan särskilda skäl upp samma ärende till ny behandling.

Måste man vara finsk medborgare för att få lämna in ett klagomål?
Klagorätten är inte beroende av medborgarskap.