Klagomål till justitiekanslern

Ett klagomål till justitiekanslern ska vara skriftligt. Klagomålet kan formuleras fritt. Klagomålet kan även avfattas och sändas med klagomålsblanketten nedan. 

För att ett klagomål ska kunna undersökas vid justitiekanslersämbetet, måste i klagomålet preciseras vilken myndighet och vilket förfarande ärendet gäller och på vilket sätt förfarandet eller ett beslut är felaktigt. Bifoga gärna sådana dokument som berör klagomålet. Bilagor som har sänts till justitiekanslersämbetet per post, returneras tillsammans med klagomålssvaret.

Klagomålet kan per post adresseras till Justitiekanslern i statsrådet, PB 20, 00023 Statsrådet. Klagomålet kan även sändas med e-post till adressen registratorskontoret.jka@gov.fi. Du kan även personligen lämna in ett skriftligt klagomål vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. Distributionscentralen är öppen från måndag till fredag kl. 8.00 – 16.15. Vänligen observera att du vid distributionscentralen endast kan lämna in ett färdigt klagomål eller bilagor till ett klagomål som skickats elektroniskt. Det är inte möjligt att vid distributionscentralen fylla i en klagomålsblankett eller få lagrådgivning. Klagomålet kan inte skickas via Matkahuolto.

Se även: Anvisningar till klagande

Se även Behandling av personuppgifter


 

Klagomålsblankett på nätet

Ett klagomål till justitiekanslern kan skrivas genom att fylla i blanketten nedan och sändas till justitiekanslersämbetet med tryckknappen i blankettens nedre del.

Asterisken * utvisar att det är obligatoriskt att fylla i fältet.

Ni kan bifoga högst tio filer till blanketten och de får sammanlagt inte överskrida tio megabyte. Ifall Ni önskar sända flera eller större filer som bilagor till klagomålet, kan Ni komplettera klagomålet per post eller genom att sända e-post till justitiekanslersämbetets e-postadress registratorskontoret.jka@gov.fi

Ta i beaktande, att uppgifterna på blanketten och eventuella bilagor förmedlas till justitiekanslersämbetet via ett öppet datanät.

Justitiekanslersämbetets registratur sänder till den angivna e-postadressen ett meddelande att Ert klagomål tagits emot och öppnats vid justitiekanslersämbetet.

*
* Avgörandet i klagomålsärendet och eventuella frågor med anknytning till ärendets handläggning sänds till här angiven adress.
*
*
Genom att välja detta alternativ sänds en kopia av klagomålet till den adress som angetts i e-postfältet. Som avsändare kan ses samma e-postadress.
* Uppge här de myndigheter, personer, offentliga samfund eller andra aktörer, vars verksamhet klagomålet gäller.
* Precisera det förfarande och de eventuella beslut som ärendet gäller. Uppge när förfarandet har skett och datum för de eventuella besluten. Ifall Ni har vetskap om ärende- eller beslutsnummer, uppge även dessa.
* Beskriv ärendet som klagomålet gäller. Beskriv på vilket sätt Ni anser att förfarandet eller beslutet var felaktigt och vad Er uppfattning grundar sig på. Uppge även huruvida Ni har önskemål om vilka åtgärder justitiekanslern förväntas vidta i saken.
Uppge här ifall Ni anfört klagomål eller överklagat ärendet hos annan myndighet, eller ifall i ärendet som klagomålet gäller har sökts ändring eller besvärstiden inte ännu har löpt ut. Räkna upp alla de myndigheter som handlägger Ert ärende.
Till blanketten kan bifogas högst tio filer och de får sammanlagt uppgå till högst tio megabyte. Nya bilagor kan tilläggas genom att använda tryckknappen ”Lägg till ny bilaga” nedan.