Anvisningar till klagande

Vem som helst kan vända sig till justitiekanslern. Den som anser att en myndighet eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har förfarit felaktigt eller försummat sina skyldigheter kan klaga hos justitiekanslern.
Klagomålet ska lämnas skriftligen.

Klagomålet kan lämnas in via en blankett på justitiekanslerns webbsidor, per e-post eller brev. Klagomålet kan även skrivas för hand, dock så att texten är tydlig och läslig. 

Klagomålet kan skrivas med hjälp av denna klagomålsblankett. Ett klagomål som görs med denna klagomålsblankett förmedlas via ett öppet datanät. Även klagomål som skickas per e-post till adressen registratorskontoret.jka@gov.fi förmedlas via ett öppet datanät. Om du vill skicka ett klagomål som innehåller sekretessbelagd information, kan du använda en skyddad e-postförbindelse.

Det är inte skäl att skicka sekretessbelagda eller andra känsliga uppgifter via vanlig e-post eller som bilaga till webblanketten.

Med sekretessbelagda eller känsliga uppgifter avses t.ex.:

  • inkomster, förmögenhet eller beskattning
  • hälsotillstånd
  • socialskyddsärenden

Ifall du önskar, kan du skicka dessa uppgifter via en skyddad e-postförbindelse även om du lämnar in klagomålet med hjälp av webblanketten.

Skyddad e-post kan skickas till justitiekanslersämbetet via statsrådets tjänst för skyddad e-post: https://mail5.vn.fi/

Om du vill skicka skyddad e-post ska du registrera din e-postadress i statsrådets tjänst för skyddad e-post. Du får tillgång till tjänsten via en länk som skickas till den registrerade e-postadressen. Innehållet i och bilagorna till ditt meddelande krypteras på behörigt sätt när du skickar meddelandet via tjänsten.

Anvisningar om hur du kan skicka skyddad e-post:

  1. Öppna sidan för registrering i tjänsten för skyddad e-post (https://mail5.vn.fi/) i din webbläsare.

  2. Fyll i din e-postadress i fältet Lähettäjä (Avsändare) och klicka på Jatka (Fortsätt).

  3. Klicka på Rekisteröidy (Registrera dig). Identifiera dig via länken som skickas till din e-post. Efter det kan du använda tjänsten för skyddad e-post.

Enligt lagen ansvarar avsändaren för att ett meddelande som innehåller känsliga eller sekretessbelagda uppgifter sänds (8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, 13/2003).

Du kan även personligen lämna in ett skriftligt klagomål vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. Distributionscentralen är öppen från måndag till fredag kl. 8.00 – 16.15. Vänligen observera att du vid distributionscentralen endast kan lämna in ett färdigt klagomål eller bilagor till ett klagomål som skickats elektroniskt. Det är inte möjligt att vid distributionscentralen fylla i en klagomålsblankett eller få lagrådgivning.

Av klagoskriften ska framgå vem och vad klagomålet gäller samt klagandens namn och kontaktuppgifter. Av klagoskriften ska framgå vem och vad klagomålet gäller samt klagandens namn och kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna behövs för att vi ska kunna skicka ett svar och eventuella andra handlingar.  De beslut eller andra handlingar som gäller ärendet får gärna bifogas klagomålet. Handlingarna återsänds tillsammans med avgörandet.

Justitiekanslern behandlar inte klagomål som gäller över två år gamla ärenden, om det inte finns särskilda skäl till det. Klaganden underrättas utan dröjsmål om ett ärende inte leder till åtgärder på grund av preskriptionstiden eller för att det inte hör till justitiekanslerns behörighet. Klaganden underrättas även i de fall där ärendet inte behandlas vid justitiekanslersämbetet för att det behandlas vid en behörig myndighet eller kan överklagas.

Justitiekanslern kan överföra behandlingen av ett klagomål till en behörig myndighet om det är motiverat med hänsyn till ärendets art. Klaganden underrättas om överföringen.

I klagomålsavgöranden får ändring inte sökas genom besvär. Handläggningen av klagomål är avgiftsfri.