Anvisningar till klagande

Vem som helst kan vända sig till justitiekanslern. Den som anser att en myndighet eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har förfarit felaktigt eller försummat sina skyldigheter kan klaga hos justitiekanslern.

Klagomålet ska lämnas skriftligen. Det får skrivas för hand, men texten ska vara så tydlig att den är läslig. Klagomålet kan lämnas via en blankett på nätet, per e-post eller brev eller lämnas in på justitiekanslersämbetets registratur. Handlingar kan inlämnas under ämbetets öppethållningstid (måndag - fredag kl. 8.00 - 16.15). Kunderna ombeds infinna sig senast 15 minuter före stängningstiden. Registraturens kontaktuppgifter 

Klagomålet kan skrivas med hjälp av denna klagomålsblankett. Handläggningen av klagomål är avgiftsfri.

Av klagoskriften ska framgå vem och vad klagomålet gäller samt klagandens namn och kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna behövs för att vi ska kunna skicka ett svar och eventuella andra handlingar.  De beslut eller andra handlingar som gäller ärendet får gärna bifogas klagomålet. De återsänds tillsammans med avgörandet.  Ett klagomål som sänds till justitiekanslersämbetet i pappersformat ska undertecknas. 

Justitiekanslern behandlar inte klagomål som gäller över två år gamla ärenden, om det inte finns särskilda skäl till det (fram till 31.5.2011 var tiden fem år). Klaganden underrättas utan dröjsmål om ett ärende inte leder till åtgärder på grund av preskriptionstiden eller för att det inte hör till justitiekanslerns behörighet. Klaganden underrättas även i de fall där ärendet inte behandlas vid justitiekanslersämbetet för att det behandlas vid en behörig myndighet eller kan överklagas.

Justitiekanslern kan överföra behandlingen av ett klagomål till en behörig myndighet om det är motiverat med hänsyn till ärendets art. Klaganden underrättas om överföringen.

I klagomålsavgöranden får ändring inte sökas genom besvär.