Klagomål

Justitiekanslern övervakar myndigheterna genom att behandla skriftliga klagomål som gäller dem. Man kan klaga hos justitiekanslern om man anser att en myndighet, en tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har förfarit felaktigt eller försummat sina skyldigheter.

Justitiekanslern kan också ta upp ett ärende för behandling på eget initiativ. Justitiekanslern har rätt att verkställa inspektioner hos myndigheter, inrättningar och andra verksamhetsenheter som omfattas av justitiekanslerns övervakningsbehörighet.

Justitiekanslern undersöker ett klagomål om det finns anledning att misstänka att någon som omfattas av justitiekanslerns övervakningsbehörighet har handlat lagstridigt eller försummat sina skyldigheter, eller om justitiekanslern annars anser att det finns orsak till det.

Justitiekanslern behandlar inte klagomål som gäller över två år gamla ärenden, om det inte finns särskilda skäl till det (fram till 31.5.2011 var tiden fem år). Klaganden underrättas utan dröjsmål om ett ärende inte leder till åtgärder på grund av preskriptionstiden eller för att det inte hör till justitiekanslerns behörighet. Klaganden underrättas även i de fall där ärendet inte behandlas vid justitiekanslersämbetet för att det behandlas vid en behörig myndighet eller kan överklagas. Justitiekanslern kan överföra behandlingen av ett klagomål till en behörig myndighet om det är motiverat med hänsyn till ärendets art. Klaganden underrättas om överföringen.

Uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman är fastställd i lag. Därför behandlar justitiekanslern i regel inte klagomål som gäller försvarsmakten. Justitiekanslern behandlar inte heller klagomål som gäller frihetsberövande eller inrättningar i vilka någon har intagits mot sin vilja. I dessa fall överför justitiekanslern klagomålet till justitieombudsmannen.

Vad leder ett klagomål till?

Vad ett klagomål resulterar i beror på vad som kommer fram vid utredningen.

Justitiekanslern kan

  • väcka åtal, om det är fråga om en allvarlig lagstridighet
  • ge en anmärkning, om det är fråga om ett lagstridigt förfarande eller en försummelse av en skyldighet
  • delge en myndighet sin uppfattning om vilket förfarande som är lagligt
  • göra en myndighet uppmärksam på kraven på god förvaltning eller på aspekter som främjar respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna
  • lägga fram förslag för en myndighet om hur ett fel ska rättas till eller ett missförhållande avhjälpas
  • göra statsrådet uppmärksamt på observerade brister i lagstiftningen samt lägga fram förslag till hur bristerna kan avhjälpas
  • Justitiekanslern kan också göra en framställning om förlikning till en behörig myndighet eller rekommendera att myndigheten gottgör en skada.

Behandling av personuppgifter

Se Behandling av personuppgifter