Övervakning av statsrådet och republikens president

Justitiekanslern har i uppgift att övervaka lagligheten av statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder. Justitiekanslern är närvarande vid statsrådets sammanträden och när ärenden föredras för republikens president i statsrådet.

I praktiken sker laglighetskontrollen genom att justitiekanslern på förhand för granskning får de handlingar som behandlas vid sammanträdena. Dessa frågor behandlas varje vecka på justitiekanslersämbetet vid den så kallade listagranskningen. Vid granskningen går man igenom de förslag till avgörande som tas upp till föredragning vid statsrådets allmänna sammanträde och sedan för republikens president. Granskningen gäller juridiska aspekter, inte beslutens ändamålsenlighet eller annan politisk bedömning.

Vid statsrådets allmänna sammanträde behandlas bland annat regeringens propositioner och budgetpropositioner samt meddelanden och redogörelser, som ska lämnas till riksdagen, statsrådets förordningar samt de viktigaste högre tjänsteutnämningarna. Republikens president stadfäster bland annat de lagar som antagits av riksdagen. Republikens president fattar vanligen sina beslut utgående från statsrådets förslag till avgörande.

 

Utlåtanden

Justitiekanslern ska på begäran ge presidenten, statsrådet och ministerierna upplysningar och utlåtanden i juridiska frågor. Utlåtandena ges vanligen skriftligt men i vissa fall även som muntliga ställningstaganden.

Utöver de utlåtanden som avses i grundlagen ger justitiekanslern på begäran också utlåtanden om olika lagberedningsprojekt. Då avgör justitiekanslern själv om ett utlåtande är nödvändigt. Utlåtanden ges i synnerhet om lagberedningsprojekt som är viktiga med tanke på laglighetsövervakningen.