Övervakning av domstolar

Justitiekanslern övervakar domstolarnas verksamhet både utgående från klagomål och på eget initiativ.

Justitiekanslern övervakar att allas rätt till en rättvis rättegång tillgodoses i praktiken. I klagomålen ombeds justitiekanslern ofta att ingripa i en pågående domstolsbehandling eller innehållet i ett domslut. Justitiekanslern kan dock inte påverka behandlingen av mål som har inletts vid en domstol eller ändra domstolens beslut. Till justitiekanslerns uppgifter hör dock att till exempel ta ställning till om domstolen har överskridit sin prövningsrätt.

 

Granskning av straffdomar

Rättsregistercentralen skickar ett urval av domstolarnas domslut till justitiekanslersämbetet för granskning. Utgående från domsluten kan man upptäcka eventuella fel i straffdomarna. I ett system som är baserat på stickprov är det inte möjligt att upptäcka alla fel som domstolarna begår. Däremot sållas återkommande och allmänna fel effektivt fram.

Ett uppdagat fel kan leda till att justitiekanslern meddelar sin uppfattning om saken, till en anmärkning eller till ett förordnande om att tjänsteåtal ska väckas. Tjänsteåtal kan komma i fråga som påföljd om felet anses uppfylla rekvisitet för tjänstebrott, t.ex. brott mot tjänsteplikt enligt 40 kap. 9 § i strafflagen.