Övervakning av advokaternas verksamhet

Övervakningen av advokater sköts i första hand av Finlands Advokatförbund. Förbundet övervakar också offentliga rättsbiträden och från och med 1.1.2013 även rättegångsbiträden med tillstånd. Justitiekanslern övervakar av allmänt intresse att advokaterna inte handlar i strid med advokatlagen eller god advokatsed. Justitiekanslern har dock inte behörighet att ingripa i advokaternas arbete eller påföra dem disciplinstraff.

I ärenden som avgjorts genom beslut av Advokatförbundets tillsynsnämnd kan justitiekanslern söka ändring genom besvär hos Helsingfors hovrätt. Finlands Advokatförbund förser justitiekanslern med kopior av alla beslut av tillsynsnämnden i tillsynsärenden som gäller advokater. Besluten granskas så att justitiekanslern kan avgöra om beslutet ska överklagas.

Finlands Advokatförbunds tillsynsnämnd behandlar och avgör meningsskiljaktigheter om advokatarvoden genom att ge en rekommendation om arvodesbeloppet. Rekommendationen är inte bindande. Parten kan föra saken till tingsrätten. Justitiekanslern är inte behörig att ingripa i arvodestvister.