Lagstiftning

Bestämmelser och föreskrifter om justitiekanslern och justitiekanslersämbetet:

Finlands grundlag 11.6.1999/731, JK-paragraferna 69, 108–113, 115 och 117 

Lagen om justitiekanslern i statsrådet 25.2.2000/193 (även de ändringar som trädde i kraft 1.6.2011)

Lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman 21.12.1990/1224

Statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet 1.3.2000/253

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslerns beslut om avgifter för justitiekanlersämbetets prestationer