Uppgifter och verksamhet

Justitiekanslerns grundläggande uppgift är att främja respekten för rättsstatsprincipen i grundlagen. Justitiekanslern övervakar också att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Denna verksamhet grundar sig både på klagomålen och på de iakttagelser som justitiekanslern gjort i samband med inspektioner och i andra sammanhang. Justitiekanslern övervakar även i samband med tillsynen över beslutsfattandet i statsrådet att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Nedan följer en mer utförlig presentation av justitiekanslerns verksamhet.