Länkar

Databasen Finlex innefattar referat över justitiekanslerns beslut och andra dokument fr.o.m. år 1988.

Riksdagens justitieombudsman är vid sidan om justitiekanslern högsta laglighetsövervakare i Finland. Justitiekanslern överför med stöd av den s.k. uppgiftsfördelningslagen till justitieombudsmannen klagomål som gäller försvarsmakten eller fängelser och andra slutna inrättningar, samt klagomål gjorda av personer intagna på sådana inrättningar.

 

Dataombudsmannen ska behandla och avgöra ärenden som gäller behandling av personuppgifter och kreditupplysningar så som föreskrivs i personuppgiftslagen och kreditupplysningslagen samt sköta övriga uppgifter som följer av de nämnda lagarna.

Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet, vars huvudsakliga uppgift är att främja likabehandling och ingripa i diskriminering.

Finlands Advokatförbunds lagstadgad uppgift är att reglera och övervaka advokaternas verksamhet.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män åtföljs. Ombudsmannen är en självständig lagtillsynsmyndighet och verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Konkursombudsmannen är en självständig specialmyndighet som övervakar förvaltningen av konkursbon.

Konsumentombudsmannen övervakar att lagstiftningen som föreskrivits för att skydda konsumenten åtföljs.

Regionförvaltningsverken sköter genomförande, styrning och övervakning av lagstiftningen.

Riksfogdeämbetet hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Ämbetets huvudsakliga uppgift är att sköta den administrativa ledningen, styrningen och tillsynen av utsökningsverksamheten.

Riksåklagaren leder såsom högsta åklagare åklagarväsendet. Övervakningen av åklagarna ankommer i första hand på riksåklagarämbetet som leds av riksåklagaren. Han eller hon kan bl.a. bestämma att en underlydande åklagare ska utföra ett åtal som han beslutat väcka.

servicesidorna för rättsväsendets ämbetsverk finns information om rättshjälp, åklagare, domstolar och utsökning.

Suomi.fi är den offentliga förvaltningens portal som omfattar e-tjänster och blanketter, information om tjänster samt servicekarta över positions- och kontaktuppgifter inom den offentliga förvaltningen. Även Medborgarkontot har anslutits till portalen Suomi.fi.

Valvira styr, övervakar och sköter tillståndsförvaltningen inom social- och hälsovården, alkoholförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddet. En patient som är missnöjd med vården kan anföra klagomål till Valvira eller till ett regionförvaltningsverk.

 

Internationella kontakter

 

Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål som berör administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ. På webbsidorna finns även länkar till de högsta laglighetsövervakarnas webbsidor för de olika europeiska länderna.

Justitiekanslern i Estland

Justitiekanslern i Sverige

 

Europeiska människorättsdomstolen är en övernationell domstol med säte i Strasbourg. Domstolen övervakar att Europeiska människorättskonventionen åtföljs.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ska ge berörda institutioner och myndigheter i EU stöd och sakkunskap i fråga om grundläggande rättigheter vid genomförandet av EU-lagstiftningen.