Verksamhet och ekonomi

Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk i anslutning till statsrådet. Justitiekanslerns årliga berättelse till riksdagen och statsrådet om sina ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen följs är det viktigaste dokumentet som beskriver justitiekanslersämbetets verksamhet.

Förvaltningen av justitiekanslersämbetets ekonomi hör till bokföringsenheten vid statsrådets kansli. I statsbudgeten upptas justitiekanslersämbetets anslag under statsrådets kanslis huvudtitel 23, kapitel 30. Justitiekanslersämbetet, moment 01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år). Justitiekanslersämbetets bokslutskalkyler och den del av berättelsen som gäller verksamheten ingår i bokslutet för statsrådets kansli (endast på finska). De beviljade anslagen för justitiekanslersämbetet år 2020 är 3 501 000 euro.

Justitiekanslersämbetet gör varje år upp en verksamhets- och ekonomiplan som omfattar fyra år samt en resultatplan för följande år i enlighet med statsförvaltningens gemensamma planeringssystem.

Justitiekanslersämbetets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021-2024 och resultatplan för 2020 (endast på finska)

Justitiekanslersämbetet behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som e-fakturor.

Justitiekanslersämbetets e-fakturaadress/EDI-kod: 003702459755002
Justitiekanslersämbetets FO-nummer: 0245975-5
E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
Förmedlarkod: E204503