Justitiekanslersämbetet

 Vid justitiekanslersämbetet bereds de ärenden som ska avgöras av justitiekanslern.
 

Organisation

Justitiekanslersämbetet leds av justitiekanslern. Kanslichefen leder justitiekanslersämbetets interna verksamhet och ansvarar för resultatet och utvecklingen av verksamheten. Vid justitiekanslersämbetet finns en avdelning för statsrådsärenden, en avdelning för rättsövervakning och en administrativ enhet.

Avdelningen för statsrådsärenden behandlar ärenden som gäller övervakning av statsrådet, klagomål som hänför sig till övervakningen av statsrådet samt ärenden som gäller övervakning av advokaterna, de offentliga rättsbiträdena och rättegångsbiträden med tillstånd. Avdelningen behandlar också ärenden som gäller den nationella beredningen av internationella frågor och EU-frågor.

Avdelningen för rättsövervakning behandlar klagomål som riktats till justitiekanslern samt ärenden som gäller övervakning av domstolar och annan laglighetsövervakning – om de inte hör till avdelningen för statsrådsärenden – samt tjänsteåtal mot tjänstemän inom domstolsväsendet, ärenden som blivit anhängiga på grund av granskade straffdomar och ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande.

Administrativa enheten har hand om frågor som rör ämbetsverkets interna förvaltning och ekonomi, personalutbildning, utgivningen av justitiekanslerns berättelse samt kommunikation.

Avdelningscheferna leder och utvecklar avdelningarnas verksamhet och ansvarar för att verksamheten ger resultat. Kanslichefen är chef för administrativa enheten.

Personal

Vid justitiekanslersämbetet arbetar 34 personer. De anställda vid ämbetsverket fördelas på följande personalkategorier:

  • 3 inom ledningen
  • 2 övriga chefer
  • 20 föredragande
  • 3 övriga sakkunniga
  • 6 anställda som sköter expeditions- och kanslitjänster