Justitiekanslern

Justitiekanslern i statsrådet är vid sidan av riksdagens justitieombudsman den högsta laglighetsövervakaren. Justitiekanslerns uppgifter sköts förutom av justitiekanslern också av biträdande justitiekanslern och av biträdande justitiekanslerns ställföreträdare. Biträdande justitiekanslern och dennes ställföreträdare avgör självständigt de ärenden som hör till deras behörighet. Republikens president utnämner justitiekanslern och biträdande justitiekanslern samt utser biträdande justitiekanslerns ställföreträdare. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare utses för viss tid, högst fem år.

Justitiekanslern avgör speciellt ärenden som gäller övervakningen av verksamheten i statsrådet samt principiella och vittsyftande frågor. Närmare bestämmelser om arbetsfördelningen mellan justitiekanslern och biträdande justitiekanslern finns i justitiekanslersämbetets arbetsordning. I praktiken avgör biträdande justitiekanslern merparten av klagomålsärendena och utför de flesta inspektionerna. Vid förhinder för justitiekanslern sköts dennes uppgifter av biträdande justitiekanslern. Om justitiekanslern och/eller biträdande justitiekanslern har förhinder, kallar justitiekanslern biträdande justitiekanslerns ställföreträdare till uppgiften.

Som justitiekansler fungerar juris doktor Tuomas Pöysti. Biträdande justitiekanslerns tjänst sköts av juris doktor, vicehäradshövding Mikko Puumalainen. Som ställföreträdare för biträdande justitiekanslern fungerar juris licentiat, vicehäradshövding Petri Martikainen.