Behandling av personuppgifter

Allmän information: Behandlingen av personuppgifter vid justitiekanslersämbetet (pdf)

Uppgifterna om de vid justitiekanslersämbetet behandlade ärendena registreras i ämbetsverkets ärendehanteringssystem. Personuppgifter som registreras där är t.ex. klagandens och andra parters namn och kontaktuppgifter. I de i ärendehanteringssystemet lagrade handlingarna kan ingå personuppgifter.

Klagandens namn är en offentlig uppgift om den inte på grund av känsligheten i klagomålets innehåll har beslutats hålla hemlig.

Information om behandling av personuppgifter i justitiekanslersämbetets ärendehanteringsystem

Namnuppgifter eller andra uppgifter som antecknats på nätsidornas responsblankett registreras inte i ärendehanteringssystemet.

Ansökningar som hänför sig till justitiekanslersämbetets rekryteringar behandlas i valtiolle.fi-tjänsten.

Information om behandling av personuppgifter i valtiolle.fi tjänsten

I syfte att förmedla justitiekanslersämbetets meddelanden och annat aktuellt material finns det en distributionslista.

Information om behandling av personuppgifter i distributionslistan