Ajankohtaista

De anvisningar gällande behandlingen av EG-uppehållstillståndsansökningar som inrikesministeriet gett den lokala polisen har varit otillräckliga konstaterar biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen. I sitt beslut fäster han också ministeriets uppmärksamhet på omsorgsfullhet vid avgivande av utredningar till bland annat justitiekanslern.

I ett till justitiekanslern riktat klagomål kritiserades myndigheternas förfarande i anslutning till ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka har gett en anmärkning till en tingsdomare i Esbo tingsrätt. Tingsdomaren hade försummat att utfärda stämningarna tillräckligt snabbt. På grund av dröjsmålet hann åtalsrätten i brottmål preskriberas. Tingsrätten hade haft nästan fyra månader tid på sig att utfärda stämningarna innan åtalsrätten preskriberades.

I sin utredning till justitiekanslern ...

Läs mera »

Justitieministeriet har handlat iögonfallande passivt vid handläggningen av valfinansieringsanmälningar konstaterar justitiekansler Jaakko Jonkka. Enligt honom har också de anvisningar som ministeriet gett angående praxis vid valfinansieringsanmälningar varit oenhetliga.

Bristfälliga anvisningar

Efter europarlamentsvalen år 2004 hade justitieministerietklarlagt praxis vid valfinansieringsanmälningar genom ett brev till vilket på initiativ av den dåvarande justitieministern ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen fäster en hovrätts uppmärksamhet på efterföljandet av de i rättegångsbalken stadgade fatalietiderna vid avkunnande av domar och på betydelsen av serviceprincipen som en god förvaltning förutsätter. Hovrätten hade efter huvudförhandlingen i ett brottmål meddelat parterna att domen i ärendet avkunnas inom 30 dagar om inte hinder ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett tre tjänsteinnehavare vid församlingarna i Esbo en anmärkning för felaktigt förfarande. Dessutom gav Puumalainen domkapitlen i Esbo och Borgå en allvarlig anmärkning för felaktigt förfarande.

En person från Helsingfors hade muntligt anhållit om att få anordna jordfästningen av sin mor i Esbo domkyrka. Esbo ...

Läs mera »

Bostadsförhållandena får inte äventyra barns hälsa och utveckling. Enligt barnskyddslagen bör kommunen åtgärda brister i bostadsförhållandena eller ordna en ändamålsenlig bostad om behovet av barnskydd till väsentlig del beror på bristfälliga bostadsförhållanden eller på avsaknad av bostad. Fråga är om en kommunen bindande förpliktelse, konstaterar biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen i ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har bett justitieministeriet och finansministeriet tillsammans utreda om det finns behov av att klarlägga eller centralisera behandlingen av skadeståndsanspråk mot staten. Ärendet har lyfts fram i samband med besök och inspektionsresor som biträdande justitiekanslern gjort samt genom klagomål till justitiekanslern. Ministerierna bör inkomma med sin utredning ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har bett miljöministeriet bedöma om det finns skäl att ge direktiv åt de myndigheter som handlägger i markanvändnings- och byggnadslagen avsedda tillståndsärenden om hur proceduren vid ärendenas anhängiggörande och registrering och kompletteringsförfarandet skall gå till. Vid inspektionsresor som biträdande justitiekanslern har gjort har det framkommit att ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka begär utredningar av både inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet om Nödcentralsverkets verksamhetsförutsättningar. Ministerierna bör bedöma Nödcentralsverkets förmåga att sköta sina lagstadgade uppgifter som går ut på att motta och behandla samt alarmera den hjälp som behövs speciellt när det gäller nödmeddelanden som hänför sig till hälsovården. Social- ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka har till riksdagen och statsrådet överlåtit sin berättelse över senaste års verksamhet. I berättelsen redogörs för justitiekanslerns centrala verksamhetsområden, de iakttagelser som gjorts under åren och de ärenden som lett till åtgärder.

Justitiekanslerns uppgifter när det gäller övervakningen av statsrådet hänför sig främst till förhandsgranskning och övervakning ...

Läs mera »

« Föregående 1 / 2