Ajankohtaista

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar en bibliotekschefs beslut på våren 2006 att en vecka före avtalad tid avsluta en fotografiutställning som föreningen Djurens Rätt hade satt upp i bibliotekets utrymmen. Enligt Jonkka överreagerade bibliotekschefen på den kritik hon fått motta och inkräktade på åsiktsfriheten.

Utställningen på Berghälls bibliotek omfattade 16 ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har beslutat väcka åtal mot en tingsdomare i Norra Finland. Åtalet gäller misstänkt brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet, brott mot tjänsteplikt och missbruk av tjänsteställning.

I ärenden som tingsdomaren hade avgjort under åren 2002 - 2005 hade det förekommit dröjsmål bl.a då det gällde avkunnande av ...

Läs mera »

Enligt biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka tillämpade Vanda tingsrätt lagen felaktigt då den i november förra året dömde en man från Vanda för olaglig import.

Mannen hade i juli 2005 importerat en teleskopbatong. Enligt tingsrätten var det frågan om brott mot reglerna om import av farliga föremål. Mannen dömdes till ett ...

Läs mera »

Justitiekansler Paavo Nikula har i dag gett ett utlåtande om kommunikationsministeriets utkast till förslag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Enligt justitiekanslern kan man finna sådana brister i beredningen av förslaget som det är skäl att fästa uppmärksamhet vid.

Förslaget till ändring av lagen om dataskydd vid ...

Läs mera »

Justitiekansler Paavo Nikula har till riksdagen och statsrådet överlåtit sin verksamhetsberättelse för år 2005.

I berättelsen redogörs för justitiekanslerns centrala verksamhetsområden, de iakttagelser som gjorts under året och de ärenden som lett till åtgärder. De centrala verksamhetsområdena är övervakningen av statsrådets och republikens presidents samt domstolarnas och övriga myndigheters ämbetsåtgärder ...

Läs mera »

Mot en nämndeman i Borgå tingsrätt väcks åtal enligt biträdande justitiekansler Jaakko Jonkkas beslut. Åtalet gäller misstänkt uppsåtligt brott mot tjänsteplikt.

Nämndemannen hade i tingsrätten deltagit i handläggningen av ett brottmål som gällde misstänkt grovt bedrägeri. Ärendet hade avgjorts i december 2005. I ärendet misstänktes svaranden ha vilselett målsäganden att ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka klandrar två tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt för dröjsmål med utfärdande av stämning. På grund av dröjsmålen hann åtalsrätten i brottmål preskriberas beträffande fem olika svaranden. Handläggningen i tingsrätten avslutades för deras del.

I fallen var det fråga om misstänkta diskrimineringsbrott som riktade sig mot romer. Brotten ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka begär en utredning och ett utlåtande av Helsingfors stadsstyrelse om Berghälls bibliotekschefs beslut genom vilket en fotoutställning om pälsdjursuppfödning av föreningen Oikeutta Eläimille inte längre fick fortgå i bibliotekets utrymmen.

Av utredningen skall framgå vilka bestämmelser bibliotekschefens befogenhet att fatta beslut om anordnande och fortgående av ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern Jaakko Jonkka betonar att var och en, även en tjänsteman eller en person i offentliga uppgifter, skall ha en möjlighet att anföra klagomål till justitiekanslern om han eller hon misstänker att man förfarit felaktigt i tjänsteutövningen.

Ärendet upptogs till prövning av biträdande justitiekanslern på basis av att ett ...

Läs mera »

Enligt justitiekansler Paavo Nikula handlade ledande häradsfogden i Esbo härad, Esbo stads två psykiatrar, en psykolog och en socialarbetare samt representanter för ordningspolisen vid Esbo härad inte lagstridigt och försummade inte sina tjänsteåligganden vid ett verkställighetstillfälle som gällde återsändandet av de amerikanska pojkarna Alexander och Jacob Rogers till sitt hemland ...

Läs mera »

« Föregående 1 / 2