Förvaltningsärenden måste avgöras utan dröjsmål

Diarienr: OKV/1296/1/2015
Datum: 30.12.2016
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste landskapsregeringens uppmärksamhet på att rättelseyrkandena och ansökningarna ska behandlas lagenligt och utan ogrundat dröjsmål.

I fallet hade man klagat bland annat över att landskapsförvaltningen inte hade behandlat rättelseyrkanden över registeranteckningar och ansökningar som gällde rubbning av en fast fornlämning.

okv_1296_1_2015.pdf

« Tillbaka