Högsta domstolens förfarande vid utarbetandet av en expedition

Diarienr: OKV/815/10/2021
Datum: 9.6.2021
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare delgav högsta domstolen sin uppfattning om dess felaktiga förfarande vid utarbetandet av en expedition.

Högsta domstolen hade meddelat ett beslut i ärende som gällde ansökan om besvärstillstånd. Högsta domstolen hade sänt till sökanden (klaganden) det exemplar av beslutet som tillställs parterna dvs. expeditionen. Expeditionen hade inte innefattat namnet på det justitieråd som avgjort ärendet trots att
namnet borde ha antecknats på expeditionen enligt högsta domstolens arbetsordning.

Avgörandedokumentet dvs. liggaren i ärendet som arkiverats hos högsta domstolen hade innefattat uppgift om vem som avgjort ärendet. Vid utarbetandet av expeditionen till klaganden hade det emellertid inträffat ett fel när expeditionen inte innefattat uppgift om vem som avgjort ärendet. Föredraganden som
undertecknat expeditionen hade inte lagt märke till detta.

avgoranden_hogsta_domstolens_forfarande_OKV_815_10_2021.pdf

« Tillbaka