Avgöranden

Behandlingstiderna för ansökningar om undantagstillstånd var alltför långa

Diarienr: OKV/2302/1/2017
Datum: 26.10.2018
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslers ställföreträdare fäste NTM-centralens uppmärksamhet på skyldigheten att behandla ärenden utan ogrundat dröjsmål.

I klagomålet riktades det kritik mot behandlingstiderna i NTM-centralen för ansökningar om undantagstillstånd i enlighet med naturvårdslagen om fridlysta arter. Behandlingstiden i de fem aktuella fallen hade varit 13–17 månader.

Av utredningen och de fattade besluten om undantagstillstånd kunde konstateras att de aktuella ärendena inte hade varit enkla. Enligt förvaltningslagen ska en myndighet se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt. Myndigheten ska i detta syfte skaffa den information och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. I samtliga fem fall hade ansökan kompletterats eller det hade givits en extra redogörelse. Åtminstone i ett fall hade det ombetts en komplettering till ansökan. I samtliga fem fall hade begärts om expertutlåtanden av Naturresursinstitutet.

Biträdande justitiekanslers ställföreträdare konstaterade ändå att myndigheterna ska organisera sin verksamhet så att den enskildes rättigheter inte heller äventyras när det sker en anhopning av ärenden. Han konstaterade därtill att i laglighetsövervakningspraxis har resursbrist inte accepterats som motivering till dröjsmål i behandlingen. Han ansåg att ärendena inte hade behandlats utan ogrundat dröjsmål.

OKV_2302_1_2017.pdf

« Tillbaka

Ålands bifall till ett fördrags ikraftträdande borde ha inhämtats i god tid

Diarienr: OKV/2/50/2018
Datum: 15.8.2018
Beslutsfattare: Justitiekansler

Justitiekanslern fäste utrikesministeriets uppmärksamhet vid att noggrannhet och korrekthet ska iakttas i samband med åtgärderna för godkännande och ikraftsättande av fördrag.

Från justitieministeriet föredrogs för republikens president i januari 2018 en proposition om inhämtande av Ålands lagtings bifall till en ikraftträdandeförfattning för ett avtal. En regeringsproposition gällande avtalet hade överlämnats till riksdagen redan 2013, och republikens president hade godkänt avtalet och stadfäst ikraftträdandelagen för avtalet 2014.

Ålands bifall till ikraftträdandeförfattningar för avtal som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet ska begäras i så god tid att svaret på begäran hinner fås innan avtalet ska föredras för godkännande av republikens president. Justitieministeriet ska inhämta lagtingets bifall på begäran av det behöriga ministeriet.

I det aktuella fallet begärdes bifall drygt tre år efter det att republikens president hade godkänt avtalet. Enligt uppgift från justitieministeriet berodde dröjsmålet på att utrikesministeriet inte i tid hade begärt justitieministeriet att inhämta Ålands bifall i ärendet. Enligt utrikesministeriet berodde dröjsmålet på brister i informationsgången vid verksamhetsenheten i fråga. Med anledning av händelsen kommer utrikesministeriet att fästa allt större vikt vid utbildningen av tjänstemän som bereder regeringspropositioner och vid effektiviseringen av samarbetet med enheten för EU-rättsliga frågor och traktaträtt som bistår vid förfarandena. Mer uppmärksamhet ska även fästas vid att verksamhetsenheterna har uppdaterad information om beredningsskedet för ett aktuellt avtal.

OKV_2_50_2018_SV.pdf

« Tillbaka