Avgöranden

Ansökan om föräldrapenning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål

Diarienr: OKV/420/1/2017
Datum: 6.6.2017
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare uppmärksammade FPA på skyldigheten att behandla ärenden utan ogrundat dröjsmål.

Behandlingen av klagandens ansökan hade räckt ca sex månader hos FPA trots att den genomsnittliga behandlingstiden för ärendegruppen var ca 2,5 månader. Den sex månader långa behandlingstiden innefattade en tidsperiod på tre månader då några åtgärder inte hade vidtagits i ärendet. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg att det hade uppkommit ett ogrundat dröjsmål vid behandlingen av ärendet.

OKV_420_1_2017.pdf

« Tillbaka

Språklagen bör efterföljas också på Twitter

Diarienr: OKV/124/1/2017
Datum: 4.5.2017
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste justitieministeriets uppmärksamhet vid skyldigheten att svara på frågor på det språk de ställs.

En person hade på Twitter ställt en fråga till justitieministeriet på svenska, men ministeriet besvarade frågan på finska. Enligt justitieministeriets utredning hade i ministeriet skett ett mänskligt misstag och till personen som ställt frågan skickades samma dag ett svar också på svenska.

Enligt språklagen ska en tvåspråkig myndighet använda finska och svenska i all information som är riktad till medborgarna. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare konstaterade att skyldigheten gäller alla kommunikationsmedel som används för informationen, också Twitter.

OKV_124_1_2017.pdf

« Tillbaka

Omständigheterna för den som ansöker om utkomststöd bör utredas tillräckligt

Diarienr: OKV/132/1/2017
Datum: 2.5.2017
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste FPA:s uppmärksamhet vid skyldigheten att enligt god förvaltningssed utreda ett ärende tillräckligt och på behörigt sätt innan beslut fattas.

En klients ansökan om utkomststöd hade avslagits på grund av ett ringa inkomstöverskott. Varken betalningsförbindelse på de företedda receptmedicinerna hade beviljats eller rimliga utgifter för användning av hushållselektricitet godkänts i sin helhet såsom utgift. Efter att klienten tagit kontakt med FPA beviljades hans familj en betalningsförbindelse för alla företedda läkemedel och elkostnaderna i sin helhet godkändes. FPA har i sin utredning beklagat att saken inte genast hade blivit tillräckligt utredd.

OKV_132_1_2017.pdf

« Tillbaka

Det skulle ha varit rekommendabelt att meddela rågrannen om åtgärdstillståndsbeslutet

Diarienr: OKV/671/1/2016
Datum: 24.3.2017
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslers ställföreträdare delgav byggnadsövervakningsmyndigheten sina synpunkter om god förvaltningssed och meddelande om åtgärdstillståndsbeslut.

Byggnadsövervakningsmyndigheten hade år 2013 fattat ett lovbeslut som gällde byggandet av ett 1,6 meter högt staket en halv meter in på sökandens fastighet. Rågrannen (klagandena), som hade motsatt sig byggande på rån, hade fått ett protokollsutsdrag av beslutet. År 2014 sökte grannen ett nytt åtgärdstillstånd för nybyggnad av ett 2 meter högt staket på rån mellan två fastigheter. Klagandena lämnade in två anmärkningar per e-post där de berättade att de inte ville ha något staket på rån och att grannen fick bygga staketet på sin egen tomt. Byggnadsövervakningsmyndigheten godkände åtgärdstillståndet för byggande på rån. Klagandena hade inte informerats om åtgärdstillståndet och kunde därför inte utnyttja rätten att söka ändring. Byggnadsövervakningsmyndigheten ansåg att klagandena inte hade begärt tillståndsbeslutet eller en kopia av det i anmärkningen eller särskilt.

Biträdande justitiekanslers ställföreträdare konstaterade att det inte fanns några rättsliga grunder att anse att byggnadsövervakningsmyndigheten skulle ha förfarit lagstridigt. Han konstaterade dock att ett förfaringssätt i enlighet med god förvaltningssed skulle ha varit att byggnadsövervakningsmyndigheten skulle ha informerat rågrannen om tillståndet på samma sätt som året innan. Det kan inte ha blivit oklart för myndigheten att klagandena motsatte sig byggandet av ett 2 meter högt staket på rån och att de förmodligen kunde vara villiga att utnyttja rätten att söka ändring. Det föreföll inte rimligt att förutsätta en särskild begäran om information när man tar i beaktande att klagandena hade lämnat in anmärkningar per e-post, dvs. rätt så inofficiellt, och att de hade fått protokollsutdraget också den föregående gången.

OKV_671_1_2016.pdf

« Tillbaka

2 / 2 Nästa »