Avgöranden

Förvaltningsärenden måste avgöras utan dröjsmål

Förundersökning måste göras utan dröjsmål

Förfrågan borde ha besvarats inom skälig tid

Man har rätt att få tjänster på svenska

Myndigheten ska iaktta språklagen vid sin kommunikation

Åtalsprövningen ska utföras utan onödigt dröjsmål

Angående tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas

Klart språkbruk i utlåtanden

En svenskspråkig förfrågan måste besvaras på svenska