Avgöranden

Förvaltningsärenden måste avgöras utan dröjsmål

Diarienr: OKV/1296/1/2015
Datum: 30.12.2016
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste landskapsregeringens uppmärksamhet på att rättelseyrkandena och ansökningarna ska behandlas lagenligt och utan ogrundat dröjsmål.

I fallet hade man klagat bland annat över att landskapsförvaltningen inte hade behandlat rättelseyrkanden över registeranteckningar och ansökningar som gällde rubbning av en fast fornlämning.

okv_1296_1_2015.pdf

« Tillbaka

Förundersökning måste göras utan dröjsmål

Diarienr: OKV/658/1/2016
Datum: 21.12.2016
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste en polisinrättnings uppmärksamhet på skyldigheten att göra förundersökning utan onödigt dröjsmål.

Tre förundersökningar som hörde till samma ärendehelhet hade varit relativt länge anhängiga vid en polisinrättning. Ett ärende hade varit anhängigt i 2 år och 4 månader och de två andra ärendena nästan ett och ett halvt år. Enligt utredningen hade ärendena i brist på bevis kunnat avslutas redan ca ett år tidigare, men avslutandet hade dröjt bland annat på grund av prioritering av vissa andra brottmål som hotade att preskriberas. I ett ärende hade ansvaret för förundersökningen inte genast överförts på en annan person efter att förundersökningsledaren blivit tjänstledig.

Polisstyrelsen ansåg i sitt utlåtande att polisinrättningen trots allt hade handlat skäligen aktivt, med beaktande av de problem som personalminskningen medfört och att de misstänkta brotten inte hade preskriberats under förundersökningen. Det kan inte heller fastställas fasta tidsgränser för förundersökning. Polisstyrelsen ansåg dock att utredningarna trots omständigheterna kunde ha avslutats snabbare. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare förenade sig med Polisstyrelsens bedömning.

okv_658_1_2016.pdf

« Tillbaka

Förfrågan borde ha besvarats inom skälig tid

Diarienr: OKV/1307/1/2016
Datum: 19.12.2016
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste en polisinrättnings uppmärksamhet på skyldigheten att svara inom skälig tid på frågor av allmän natur som gäller myndigheten.

Klaganden hade till en polisinrättning ställt frågor som gällde återsändande av personer som fått negativt asylbeslut. Han hade fått mottagningsbekräftelser på skrivelsen och på två påminnelser som han sänt, men han hade inte fått något svar på de egentliga frågorna. Enligt polisinrättningen hade ärendet först cirkulerat ca en månad på polisinrättningen förrän det hade tillställts den kommissarie som hade ansvaret för förvisningsärenden. Denna hade enligt egen utsago glömt bort ärendet på grund av andra mer brådskande ärenden. Till slut sände en annan kommissarie ett svarsbrev till klaganden ca 2,5 månader efter förfrågan hade mottagits. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg att förfrågan inte hade besvarats inom skälig tid.

okv_1307_1_2016.pdf

« Tillbaka

Man har rätt att få tjänster på svenska

Diarienr: OKV/1096/1/2016
Datum: 24.11.2016
Beslutsfattare: Biträdande justitiekansler

Biträdande justitiekanslern fäste Folkpensionsanstaltens (FPA) uppmärksamhet vid skyldigheten att betjäna svenskspråkiga kunder på deras modersmål.

FPA medgav att en svenskspråkig kund inte hade kunnat betjänas så att hon skulle ha kunnat sköta det egna ärendet på sitt modersmål. FPA meddelade att dess målsättning var att öka antalet anställda som behärskar svenska vid det ifrågavarande kontoret och gå igenom förfaringssätten vid skötseln av den svenskspråkiga servicen.

okv_1096_1_2016.pdf

« Tillbaka

Myndigheten ska iaktta språklagen vid sin kommunikation

Diarienr: OKV/1674/1/2015
Datum: 21.10.2016
Beslutsfattare: Biträdande justitiekansler

Enligt biträdande justitiekanslern borde myndigheten ha publicerat sitt pressmeddelande på bägge nationalspråken. Pressmeddelandet som hade publicerats på myndighetens webbsida var endast på finska, trots att även myndigheten själv hade ansett att informationsbehovet på bägge nationalspråken varit uppenbart. Något svenskspråkigt pressmeddelande publicerades inte för att myndighetens personalresurser kanaliserades till andra ändamål.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att det hade funnits ett behov att publicera pressmeddelandet snabbt. Det var emellertid inte motiverat att inte ens en kort svenskspråkig version hade getts ut. Biträdande justitiekanslerns tolkning var att språklagen i detta fall inte skulle ha förutsatt att ett svenskspråkigt pressmeddelande borde ha haft exakt samma innehåll som det finskspråkiga. Man kunde ha sammanställt en förkortad version, där skulle ha uppgetts de personer vilka man vid behov skulle ha kunnat vända sig till för att få tilläggsinformation.

Biträdande justitiekanslern delgav myndigheten sina synpunkter i ärendet.

okv_1674_1_2015.pdf

« Tillbaka

Åtalsprövningen ska utföras utan onödigt dröjsmål

Diarienr: OKV/719/1/2016 (näytä lisää...)
Ytterligare diarienr: OKV/811/1/2016
Datum: 17.10.2016
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare delgav åklagarämbetet och Riksåklagarämbetet sina synpunkter om att åtalsprövningen ska i varje skede utföras utan onödigt dröjsmål.

I det undersökta fallet hade åtalsprövningen räckt långt över två år och den var inte ännu slutförd. Av utredningen framgick att vid åklagarämbetet hade man två gånger varit tvungen att överföra ärendet från en åklagare till en annan, och därtill hade åklagaren två gånger bett att polisen skulle göra tilläggsutredning i ärendet. Ärendets behandling hade överförts från åklagarämbetet till Riksåklagarämbetet efter att åtalsprövningen hade räckt något över två år.

I sitt utlåtande medgav riksåklagaren att åtalsprövningen i ärendet hade varit ovanligt lång. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare instämde i riksåklagarens åsikt och konstaterade att det förelåg omständigheter vilka tydde på att åtalsprövningen inte skulle ha gjorts utan onödigt dröjsmål. Å andra sidan kunde han på basis av den inhämtade utredningen bedöma att den utdragna åtalsprövningen till vissa delar varit förståelig.

Det som biträdande justitiekanslerns ställföreträdare i detta sammanhang emellertid fäste särskilt avseende vid var de tämligen långa perioderna då åtalsprövningen inte ens kunnat framskrida på grund av att ärendet inte varit tilldelat någon åklagare eller att ärendet endast väntat på att bli överfört från åklagarämbetet till Riksåklagarämbetet. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare betonade att myndigheternas resursbrist inte betraktas som en godtagbar orsak till dröjsmål vid ärendenas behandling. Myndigheterna och tjänstemännen ska under alla omständigheter sköta sina lagstadgade uppgifter.

okv_719_1_2016.pdf

« Tillbaka

Angående tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas

Diarienr: OKV/1308/1/2015
Datum: 5.7.2016
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

På basis av förvaltningslagen borde staden ha fattat skriftliga och motiverade beslut angående de aktuella offentligt lediganslagna tjänsteförhållandena för viss tid som lärare. En anvisning om rättelseyrkande borde även ha bifogats besluten.

De motiverade förvaltningsbesluten jämte anvisning om rättelseyrkande borde ha delgivits parten på det i kommunallagen reglerade sättet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt (gamla kommunallagen 365/1995).

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare konstaterade ytterligare att av den lagstiftning som ska tillämpas i fallet kan inte finnas stöd för det förfarande att det skulle krävas aktivitet från sökandens sida för att få ett skriftligt beslut med bifogad anvisning om rättelseyrkande.

okv_1308_1_2015.pdf

« Tillbaka

Klart språkbruk i utlåtanden

Diarienr: OKV/1143/1/2015
Datum: 29.6.2016
Beslutsfattare: Biträdande justitiekansler

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) hade i sina utlåtanden över vattenskyddsplaner för dikning framfört anvisningar i avsikt att förbättra miljöns tillstånd. Klaganden benämnde dessa anvisningar "villkor". Dessa anvisningar var dock inte bindande och försummelse i fråga om att följa anvisningarna ledde inte direkt till skyldighet att ansöka om tillstånd.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att NTM-centralens vana att skriftligt svara på alla dikningsanmälningar kan anses uppfylla kraven på god förvaltning på behörigt sätt. Den rättsliga karaktären hos NTM-centralens utlåtanden över vattenskyddsplaner för dikning kan dock bli oklar om det inte framkommer vilka bestämmelser utlåtandena baserar sig på. Det skulle vara i enlighet med förvaltningens serviceprincip och kraven på gott språkbruk ifall det i NTM-centralens utlåtanden tydligare skulle komma fram att utlåtandets "villkor" egentligen är anvisningar som inte är bindande och att det är möjligt att projektet behöver tillstånd ifall anvisad information inte beaktas. Biträdande justitiekanslern delgav NTM-centralen de synpunkter som i avgörandet anförts om god förvaltning.

« Tillbaka

En svenskspråkig förfrågan måste besvaras på svenska

Diarienr: OKV/1435/1/2015
Datum: 14.1.2016
Beslutsfattare: Justitiekansler

Klaganden hade  sänt en svenskspråkig förfrågan till statsrådets kansli. På grund av ett mänskligt misstag hade statsrådets kansli svarat på finska. Ttjänstemannen som hade förfarit felaktigt hade beklagat sitt misstag.  Justitiekanslern fäste statsrådets kanslis registrators uppmärksamhet vid följandet av språklagen.

« Tillbaka