Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslern övervakar lagligheten i regeringens och ministeriernas samt republikens presidents ämbetsåtgärder. Justitiekanslern övervakar dessutom att domstolar, myndigheter och tjänstemän samt andra som ålagts ett offentligt uppdrag följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Justitiekanslern har även vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över advokater. Justitiekanslern arbetar i anslutning till statsrådet.

Som justitiekansler fungerar juris doktor Tuomas Pöysti. Som biträdande justitiekansler fungerar juris doktor, vicehäradshövding Mikko Puumalainen.

Justitiekanslersämbetet på Twitter

Justitiekanslerns berättelse för år 2020

I berättelsen presenteras justitiekanslerns centrala verksamhetsområden och iakttagelser inom dessa samt de ärenden som föranlett åtgärder. Berättelsen börjar med anföranden av justitiekansler Tuomas Pöysti och biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen.

Berättelse för år 2020 (pdf)