Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslern övervakar lagligheten i regeringens och ministeriernas samt republikens presidents ämbetsåtgärder. Justitiekanslern övervakar dessutom att domstolar, myndigheter och tjänstemän samt andra som ålagts ett offentligt uppdrag följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Justitiekanslern har även vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över advokater. Justitiekanslern arbetar i anslutning till statsrådet.

Som justitiekansler fungerar juris doktor Tuomas Pöysti. Som biträdande justitiekansler fungerar juris licentiat, vicehäradshövding Mikko Puumalainen.

Justitiekanslerns berättelse för år 2016

I berättelsen presenteras justitiekanslerns centrala verksamhetsområden och iakttagelser inom dessa samt de ärenden som föranlett åtgärder. Berättelsen börjar med anföranden av justitiekansler Jaakko Jonkka och biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale.


Berättelse för år 2016 (pdf)