Oikeuskanslerin kanta liikenneministeri Kimmo Sasin esteellisyyteen

25.1.1999

Ilmoituksessa valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista ilmenee, että liikenneministeri Kimmo Sasi omistaa Alma Media -yhtiön osakkeiden I sarjaa 76 ja II sarjaa 18 kappaletta, markkina-arvoltaan noin 20 000 markkaa. Saatujen tietojen mukaan tällä yhtiöllä on omistamansa televisioyhtiön välityksellä merkittävä taloudellinen intressi liikenneministeriössä ratkaistavaksi tulevissa televisiotoiminnan lupa-asioissa.

Liikenneministeri Sasin esteellisyyttä lupa-asioita valmistelevana ja esittelevänä ministerinä sekä päätöksentekijänä on arvioitava hallintomenettelylain mukaan. Sen 10 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen esteellisyys syntyy, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen. Ottaen huomioon ministeri Sasin varallisuutensa laadusta ja määrästä antaman ilmoituksen, hänen osakeomistuksena Alma Mediassa ei vaikuta sillä tavoin Sasin kokonaisvarallisuuteen, että tällä perusteella syntyisi esteellisyys.

Esteellisyyttä on arvioitava kuitenkin myös em. säännöksen 6 kohdan perusteella: Ministeri on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Varsinkin perusoikeusuudistuksen voimaantultua tämä esteellisyysperuste merkitsee hyvän hallinnon ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta, että menettelyn on sekä oltava puolueeton että myös näytettävä näytettävä puolueettomalta. Tästä lähtökohdasta oikeuskansleri on päätynyt johtopäätökseen, että liikenneministeri Sasin osakeomistus Alma Mediassa - vaikka sen taloudellinen merkitys ei ole erityisen merkittävä - kuitenkin on omiaan vaarantamaan hänen puolueettomuutensa lupa-asioiden valmistelijana, esittelijänä ja ratkaisijana ja että häntä näin ollen on pidettävä esteellisenä lupa-asioissa.

Mikäli ministeri Sasi luopuu omistuksestaan Alma Mediassa, hän ei tämän jälkeen enää ole esteellinen ko. asioissa.

Lisätietoja:
Oikeuskansleri Paavo Nikula, puh. 160 3930
Esittelijäneuvos Olli Saloranta, puh. 160 3932

« Takaisin