Käräjätuomarille syyte virkarikoksesta

26.8.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostettavaksi syytteen käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Jonkan mukaan Espoon käräjäoikeus ei ollut toimivaltainen käsittelemään käräjätuomarin ratkaisemaa velkomusasiaa. Euroopan unionin tuomioistuinten toimivallasta annetun asetuksen mukaan oikeudenkäymiskaaressa olevaa kansallista toimivaltasäännöstä ei sovelleta tilanteessa, jossa suomalaisen kotipaikka on muussa unionin jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Asetuksen mukaan kanne tulee nostaa mainitun jäsenvaltion tuomioistuimessa. Käräjäoikeuden olisi tässä tapauksessa pitänyt omasta aloitteestaan jättää asia tutkimatta.Mainitun kansallisen toimivaltasäännöksen mukaan ulkomaille muuttanut suomalainen voidaan riita-asiassa haastaa Suomessa olleen viimeisen kotipaikkansa tuomioistuimeen.

Käräjätuomari oli haastanut Belgiassa asuneet vastaajat kuuluttamalla. Kun vastaajat eivät vastanneet kanteeseen määräajassa, käräjätuomari antoi yksipuolisen tuomion kantajan hyväksi. Käräjätuomari oli lisäksi ratkaissut asian selvittämättä kantajan asianosaiskelpoisuutta. Oikeuskansleri Jonkan mukaan käräjätuomarin olisi tullut selvittää kantajan asianosaiskelpoisuus viran puolesta. Asianosaiskelpoisuuden puuttuminen olisi mitä ilmeisimmin selvinnyt käräjätuomarille, mikäli hän olisi selvittänyt, mihin haastehakemuksen allekirjoittajan oikeus käyttää kantajan puhevaltaa perustui. Sitäkään käräjätuomari ei ollut tehnyt.

Tuomarin menettelystä oli aiheutunut asian vastaajille vahinkoa, sillä he olivat joutuneet hakemaan yksipuoliseen tuomioon takaisinsaantia. Siitä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut olivat jääneet vastaajien vahingoksi, koska niitä ei voinut periä kantajalta, joka ei ollut oikeushenkilö.

Jonkka totesi tuomarin menetelleen olennaisesti vastoin sitä, mitä tuomarin viran asianmukaiselta hoitamiselta voidaan edellyttää. Tuomarin menettely oli omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen. Asia tuli oikeuskanslerin käsiteltäväksi kanteluna.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos, osastopäällikkö Petri Martikainen, puh. 09 160 23932 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro 353/1/07, 18.8.2008)

« Takaisin