Valtionsyyttäjää koskeneet esteellisyysepäilyt on tutkittu

22.1.2004

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut päätöksensä asiassa, jossa professori Jyrki Virolainen oli pyytänyt kansleria tutkimaan, oliko valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski tullut syyttäjänä esteelliseksi otettuaan julkisuudessa kantaa syyteharkinnan aloittamisen kannalta Virolaisen mielestä olennaiseen asiaan jo ennen syyteharkinnan aloittamista.

Nikulan mielestä Rautakosken julkisuudessa olleet haastattelulausunnot on mahdollista ymmärtää eri tavoin, ja niiden sisältö jää jossain määrin epäselväksi. Lausuntojen tulkinnanvaraisuuden vuoksi hänen ei voida katsoa ainakaan yksiselitteisesti menetelleen tavalla, joka olisi tehnyt hänet esteelliseksi toimimaan syyttäjänä ns. Irak-vuotoasiassa

Oikeuskanslerin mukaan syyttäjien tulisi toiminnassaan pääsääntöisesti suhtautua pidättyvästi sisällöllistä ratkaisua koskevan kannanoton tekemiseen julkisuudessa. Jos poikkeuksellisesti otetaan kantaa sisällöllisiin kysymyksiin, tulisi kannanotosta selvästi ilmetä, että kysymys on syyttäjän omasta käsityksestä. Syyttäjä ei saa "yhtymällä" asianosaisen mielipiteeseenasettua tämän puolelle.

Viranomaistoiminnassa tulee yleensäkin suhtautua pidättyvästi asian sisällöllistä ratkaisua koskeviin kannanottoihin julkisuudessa ennen asian vireille tuloaja asian ollessa vielä kesken. Tällaiset kannanotot saattavat olla ongelmallisia viranomaisten toiminnan puolueettomuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen kannalta.

Syyttäjälle kuuluu nykyään aktiivinen rooli esitutkintavaiheessa muissa kuin yksinkertaisissa asioissa. Ei siis voida tehdä sellaista johtopäätöstä, ettei syyttäjä saisi lausua julkisuuteen mitään asiasta esitutkinnan toimittamisen ollessa kesken. Lausuntojen antamisen kieltävä tulkinta sopii myös huonosti yhteen viranomaistoimintaa yleisesti säätelevän julkisuusperiaatteen kanssa.

Toinen valtakunnansyyttäjänviraston syyteharkintamenettelyä koskenut kantelukirjoitus, ei ole antanut aihetta oikeuskanslerin toimenpiteisiin.

Lisätietoja:
Oikeuskansleri Paavo Nikula puh. 09 160 23930

« Takaisin