Sähköpostiviestin käsittely ulosottovirastossa

Diarienr: OKV/833/1/2013
Givet: 29.9.2014
Solver: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kihlakunnanulosottomies oli henkilökohtaiseen sähköpostiinsa vastaanottanut virka-asiaan liittyvän viestin eli velkojan ilmoituksen perintäasian peruuttamisesta. Ulosottomies ei ollut siirtänyt viestiä ulosottoviraston yleiseen sähköpostiosoitteeseen eli viraston kirjaamoon, vaan oli ilmoittanut viestin lähettäjälle, että tämän tuli itse lähettää viesti viraston yleiseen sähköpostiosoitteeseen, mikäli halusi sen huomioon otettavaksi ulosottoasiassa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään muun muassa, että sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain säännöksistä, ulosottokaaren 1 luvun 19 §:ssä säädetystä asianmukaisuuden vaatimuksesta ulosottomenettelyssä ja pohjimmiltaan perustuslain 21 §:n oikeusturvaa takaavasta säännöksestä voidaan katsoa seuraavan, että ulosottomiehen havaittua ulosottohakemuksen peruutusilmoituksen tai muun virkatoimintaan liittyvän viestin saapuneen henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseensa, tulee hänen ilman aiheetonta viivytystä huolehtia viestin siirtämisestä sille taholle, jolle hän arvioi sen kuuluvan, yleensä viraston kirjaamoon. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti asianomaisen ulosottoviraston, kihlakunnanulosottomiehen ja tämän esimiehen kihlakunnanvoudin huomiota asiaan.

« Takaisin