Rávvagat guoddaleaddjái

Vuoigatvuođakánslera beallái sáhttá jorgalit gii beare. Vuoigatvuođakánslerii sáhttá dahkat guoddaleami, juos geahččá, ahte eiseváldi dahje eará almmolaš doaimma dikšu lea meannudan boastut dahje healban iežas geatnegasvuođaid.

Guoddaleapmi dahkko čálalaččat. Vuoigatvuođakánleravirgedoaimmahat bálvala áššehaččaidis suoma- ja ruoŧagillii. Guoddaleami sáhttá čállit maiddái sámegillii. Guoddaleami sáhttá čállit beannain, muhto dan galgá čállit nu čielgasit, ahte dan sáhttá lohkat. Guoddaleami sáhttá sáddet šleađgaboastta dahje boastta bokte dahjege guođđit vuoigatvuođakánslervirgedoaimmahaga registrerenkantuvrrai. Áššegirjjiid sáhttá guođđit virgedoaimmahaga rábasáigge (vuossárggas- bearjadahkii diibmu 8.00 -16.15). Áššehaččaid bivdit boahtit maŋimuštá 15 minuhta ovdal rábasáiggi nohkama. Registrerenkantuvvrra oktavuohtadieđut

Guoddaleami ráhkadeamis sáhttá geavahit veahkkin guoddalanskovi. Guoddaleami gieđahallan lea nuvttá.

Guoddálanreivves galgá muitalit, gean ja man guoddaleapmi guoská. Guoddaleamis galgá leat guoddaleaddji namma ja oktavuohtadieđut. Oktavuohtadieđuid dárbbašat guoddalanvástádusa ja vejolaš eará áššegirjjiid sáddema várás.  Guoddaleapmai lea buorre bidjat mielddusin ášši guoski mearrádusaid ja eará áššegirjjiid. Dat máhčáhuvvojit guoddaleaddjái mearrádusa oktavuođas.  Báberhápmásaš vuoigatvuođakánslervirgedoaimmahahkii doaimmahuvvon guoddaleami galgá vuolláičállit.

Vuoigatvuođakánsler ii gieđahala guoddaleami, mii guoská badjel guokte jagi boares ášši, juos dasa ii leat erenoamaš sivva (31.5.2011 rádjai áigi lei vihtta jagi). Guoddaleaddjái almmuhuvvo dalán, juos áššis ii dán siva geažil álgo doaibmabijuide. Lassin guoddaleaddjái almmuhuvvo, juos ášši ii gula vuoigatvuođakánslera doaibmaváldái. Guoddaleaddjái almmuhuvvo maid, juos ášši ii gieđahallojuvvo vuoigatvuođakánslervirgedoaimmahagas danin, ahte ášši gieđahallan lea jođus doaibmaváldásaš eiseválddis dahje das sáhttá ohcat nuppástusa.

Vuoigatvuođakánsler sáhttá sirdit guoddaleami gieđahallama doaibmaváldásaš eiseváldái, juos dasa lea sivva ášši lági dihte. Sirdimis almmuhuvvo guoddaleaddjái.

Guoddalanáššis addojuvvon mearrádusas ii sáhtte váidit.