Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen mukaan pääministeri Juha Sipilä ei ollut esteellinen Intiaan helmikuussa 2016 tekemänsä vienninedistämismatkan yhteydessä. Vienninedistämismatkalle osallistui mm. Chempolis-niminen yritys, josta pääministerin lähipiiri omistaa osan ja joka tiedotti matkan yhteydessä intialaisen yhtiön kanssa neuvottelemastaan biojalostamoa koskevasta investointisopimuksesta.Apulaisoikeuskansleri ei löytänyt tukea kanteluissa esitetyille väitteille, että pääministeri Sipilä olisi suosinut ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Maahanmuuttoviraston toimia turvapaikkahakemusten käsittelyssä alkuvuoden 2016 aikana. Viraston ylijohtaja antoi tammikuussa 2016 määräyksen, jonka mukaan virastossa ei tullut kevään aikana käsitellä sellaisia hakemuksia, joihin olisi voinut silloisen lainsäädännön mukaan soveltaa humanitaarisen suojelun perustetta.Määräys liittyi lainmuutokseen, joka annettiin eduskunnalle helmikuussa 2016 ja joka tuli voimaan toukokuussa ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1. toukokuuta 2017 alkaen. Hän täyttää helmikuussa 64 vuotta.Ennen eläkkeelle jäämistään oikeuskansleri pitää vuosilomiaan helmikuun alkupuolelta lähtien. Tänä aikana hänen tehtäviään hoitaa apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale. Vastaavasti apulaisoikeuskanslerin tehtäviä hoitaa apulaisoikeuskanslerin sijainen, kansliapäällikkö Kimmo Hakonen.Oikeuskanslerin viran täyttämiseen liittyvästä menettelystä huolehtii oikeusministeriö.Oikeustieteen ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ei tulisi nimittää henkilöitä, jotka toimivat eläkelaitosten hallituksissa tai neuvottelukunnissa. Näin ehkäistäisiin pysyväisluonteisten esteellisyyksien syntyminen.


Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee eläkelaitosten päätöksistä tehtyjä valituksia. Lautakunta on lainkäyttöelin, jonka jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Eläkelaitoksen hallituksessa tai neuvottelukunnassa toimiva jäsen on esteellinen käsittelemään kyseistä eläkelaitosta koskevia asioita. Oikeuskansleri ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee opetus- ja kulttuuriministeriötä valtionavustusten puutteellisesta valvonnasta.


Oikeuskanslerin tutkima kantelu koski opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa epäillyn avustuspetoksen selvittämiseen liittyen. Ministeriö oli myöntänyt urheilustadionin kulkuporttien asentamiseen liikuntapaikka-avustuksen, ja kulkuportit asentaneen yhtiön mentyä konkurssiin oli syntynyt epäily avustuksen väärinkäytöstä.  Epäilyn mukaan ministeriötä oli erehdytetty maksamaan hanke kokonaisuudessaan, vaikka ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka otti keväällä 2015 omana aloitteenaan tutkittavaksi, miten maahanmuuttajalasten ja –nuorten oikeus perusopetukseen toteutuu. Selvitysten mukaan näiden nuorten syrjäytymisriski on muita nuoria selvästi korkeampi. Yksi syrjäytymisriskiin vaikuttava tekijä on se, millaiset kielelliset ja muut valmiudet lapsi ja nuori on saanut perusopetuksessa.


Maahanmuuttajalapset ja –nuoret osallistuvat perusopetuksen alussa enintään ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoi, että Lahden kaupunki ei tarttunut riittävän ripeästi Launeen koulun sisäilmaongelmiin. Oikeuskansleri löysi moitittavaa myös siitä, miten kaupunki oli soveltanut asiakirjajulkisuutta.


Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa kerrottiin, että koulun henkilökunta ja oppilaat olivat oireilleet lukuvuoden 2012 – 2013 aikana toistuvasti ja osa koulun henkilökunnasta oli tästä syystä siirtynyt muihin ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on huolissaan aluehallintovirastojen kyvystä selviytyä lakisääteisistä tehtävistään lastensuojelussa. Oikeuskanslerinvirastossa on omasta aloitteesta selvitetty kykenevätkö aluehallintovirastot käytettävissä olevilla resursseillaan suorittamaan niille laissa säädetyt lastensuojelun ohjaus- ja valvontatehtävät asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Oikeuskansleri Jonkka totesi saamiensa tietojen perustella, että aluehallintovirastojen lastensuojelun ohjaus- ja valvontatehtäviin käytettävissä olevat resurssit ovat erittäin niukat ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ehdottaa valtion virkanimityksiin valitusoikeutta. Jonkan mukaan mahdollisuus valittaa nimityspäätöksestä tuomioistuimeen olisi perusteltua hakijoiden oikeusturvan kannalta. Mahdollisuus vahvistaisi myös yleistä luottamusta virkanimitysten asianmukaisuuteen ja tukisi siten julkisen vallankäytön arvostusta kansalaisten silmissä. Nykyään valtion virkanimityksistä ei voi valittaa. Oikeuskansleri pyytääkin valtiovarainministeriötä harkitsemaan muutoksenhakuoikeuden selvittämistä.


Oikeuskansleri Jonkka ottaa kantaa virkanimitysten ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on huolissaan opiskelijoiden oikeusturvasta, sillä hakijat eivät saa lain mukaista päätöstä yhteisvalintatuloksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ohjeiden mukaan opiskelija saa valituskelpoisen päätöksen vasta, kun hän pyytää sitä erikseen. Ministeriö ja Opetushallitus perustelevat menettelyä yhteisvalintapäätösten suurella määrällä ja valintaprosessiin liittyvillä erityispiirteillä. Oikeuskanslerin mukaan opiskelijavalintapäätökset ovat hallintolaissa tarkoitettuja ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 30