Tiedotteet: 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriö ei menetellyt virheellisesti selvittäessään Lapissa myönnettyjä yritystukia

28.8.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka ei löytänyt huomautettavaa kauppa- ja teollisuusministeriön menettelystä, kun ministeriö teki keskusrikospoliisille tutkintapyynnön eräiden pohjoissuomalaisten yritysten toiminnasta valtion yritystukia haettaessa ja käytettäessä. Tutkintapyyntö koski myös kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun Lapin piiritoimiston (nykyään Lapin TE-keskuksen yritysosasto) virkamiesten toimintaa. Tuet oli myönnetty aikavälillä 1993-1997.

Oikeuskanslerille asiasta kanteli sodankyläläinen yhtiö. Yhtiö ...

Lue lisää »

Asianajotoimistoon tehtävää kotietsintää koskevat säännökset kaipaavat tarkistusta

26.8.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä säännöksiä, jotka koskevat asianajotoimistoon tehtävää kotietsintää ja takavarikkoa, olisi aihetta tarkistaa.

Suomen Asianajajaliitto ja eräs asianajaja kantelivat oikeuskanslerille keskusrikospoliisin joensuulaiseen asianajotoimistoon keväällä 1999 tekemistä kotietsinnöistä ja takavarikosta. Kantelijoiden mielestä poliisilla ei ollut oikeutta kotietsinnän tekemiseen, koska kyseistä asianajajaa ei epäilty rikoksesta ja asianajajalla on salassapitovelvollisuus asiakkaitaan ...

Lue lisää »

Sairaanhoitajien erillisvalinnat lääkärikoulutukseen lainmukaisia

14.8.2003

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan sairaanhoitajien muuntokoulutusta koskevat erillisvalinnat Turun yliopistossa ovat lainmukaisia. Valintaperusteita koskeva yliopistolain säännös on kuitenkin aiheuttanut tulkinnallisia erimielisyyksiä. Säännöksen sanamuotoa olisikin Nikulan mielestä aihetta tarkistaa.

Oikeuskanslerille erillisvalinnoista kanteli Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintatoimikunnan varapuheenjohtaja sekä kolme muuta tahoa. Kanteluissa katsottiin, että samaan tutkintoon tähtäävään koulutukseen hakevat on ...

Lue lisää »

Poliisille moitteet kuvien julkaisemisesta Internetissä

16.6.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka moittii Kuopion seudun kihlakunnan poliisilaitoksen komisariota rikoksesta epäiltyjen nuorten kuvien julkaisemisesta poliisilaitoksen Internet-sivuilla. Jonkan mukaan komisarion menettelyä on pidettävä harkitsemattomana, vaikka hänen ei voida katsoa menetelleen suoranaisesti minkään lain säännöksen vastaisesti.

Asia otettiin oikeuskanslerinvirastossa viime vuoden huhtikuussa oma-aloitteisesti tutkittavaksi, kun sanomalehti Savon Sanomat julkaisi uutisen, jossa kerrottiin ...

Lue lisää »

Tuomioistuinten velvollisuutta kuulla syyttäjiä täsmennettävä

12.6.2003

 

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä tuomioistuinten tulisi kuulla syyttäjiä tapauksissa, joissa asianomistaja on itse nostanut syytteen virkamiestä vastaan.

Asia tuli oikeuskanslerinviraston tutkittavaksi Helsingin hovioikeuden menettelyä koskeneen kantelun perusteella. Hovioikeus oli hylännyt kantelijan virkamieheen kohdistaman syytteen kuulematta syyttäjää.

Hovioikeus perusteli apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä menettelyään sillä, että selvästi perusteeton vaatimus tulee lain ...

Lue lisää »

Oikeudenkäyntimaksujen muutoksenhakuohjeet tulisi yhtenäistää

3.6.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka esittää oikeusministeriölle, että oikeudenkäyntimaksuja koskeva muutoksenhakuohjaus yhdenmukaistettaisiin. Puutteellisia ohjeistuskäytäntöjä on löytynyt lähinnä hallinto-oikeuksista, mutta Jonkan mukaan ongelma saattaa olla yhtä lailla ajankohtainen muissakin tuomioistuimissa.

Muutoksenhakuohjeiden puutteellisuus ja vaihtelevat käytännöt tuomioistuimissa kävivät ilmi kanteluasian tutkinnan yhteydessä. Kuopion hallinto-oikeudelta pyydetystä selvityksestä havaittiin, että hallinto-oikeudessa olleen käytännön mukaan oikeudenkäyntimaksuja koskeviin ...

Lue lisää »

Hallinto-oikeuksille selvityspyynnöt jutturuuhkista

2.4.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on lähettänyt hallinto-oikeuksille näiden työtilanteita koskevat selvityspyynnöt. Syynä pyyntöjen lähettämiselle ovat apulaisoikeuskanslerin hallinto-oikeuksien jutturuuhkista tekemät havainnot.

Kasvaneet jutturuuhkat tulivat apulaisoikeuskanslerin tietoon sekä tarkastuskäynneillä että hallinto-oikeuksien työtilastoista. Vireillä olevien asioiden määrä oli kasvanut viime vuoden lopulla kaikissa hallinto-oikeuksissa. Osassa hallinto-oikeuksia käsittelyajat olivat pidentyneet asioiden ruuhkautumisen takia. Tämä koski ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri: Lapin lääninpoliisijohto kompuroi tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa

31.3.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä Lapin lääninpoliisijohdon olisi tullut kertoa Sodankylän poliisilaitoksen poliiseja koskeneista rikosepäilyistä Jonkan viimesyksyisen, Lapin lääninhallitukseen kohdistukseen tarkastuksen yhteydessä. Lain mukaan oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta laillisuusvalvontaa varten tarvitsemansa tiedot. Tehokas valvonta taas edellyttää viranomaisilta avoimuutta heihin kohdistuvien tarkastusten yhteydessä, muistuttaa Jonkka.

Apulaisoikeuskansleri otti lääninpoliisijohdon menettelyn tutkittavaksi omasta ...

Lue lisää »

Käräjätuomarille huomautus virheistä viidessä tuomiossa

4.3.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on huomauttanut Mikkelin käräjäoikeudessa toiminutta käräjätuomaria virheistä, jotka sisältyivät viiteen hänen johdollaan annettuun tuomioon. Tuomari hoiti virkaansa määräaikaisena. Virheellisyydet tapahtuivat neljän kuukauden sisällä, ajoittuen vuoden 2001 lopusta alkuvuoteen 2002.

Pääasiassa virheet koskivat väärin laskettuja vapaudenmenetysaikoja, rangaistusten kohtuullistamisia sekä yhdyskuntapalvelujen pituuksia. Virheet tulivat ilmi oikeuskanslerinviraston normaalin, satunnaisotoksiin perustavan ...

Lue lisää »

Sotaveteraanien ja kanta-asiakkaiden alennukset apteekeissa lainmukaisia

20.1.2003

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan lääketaksa-asetuksen perusteella lääkkeiden hinnoista sotaveteraaneille ja kanta-asiakkaille myönnettävät alennukset ovat lainmukaisia. Vuoden alusta voimaan tulleesta lääkehintataksasta oikeuskanslerille kanteli Suomen Apteekkariliiton lisäksi 28 yksityistä apteekkaria.

Päätöksessään Nikula toteaa, ettei kantelukirjoituksista tullut esille oikeudellisia perusteita, joiden vuoksi hänen tulisi esittää lääkelain nojalla annetun lääketaksa-asetuksen muuttamista. Valtioneuvoston antamassa lääketaksa-asetuksessa ...

Lue lisää »