Ämmässuon kaatopaikan lupa- ym. asioissa ei havaittu lainvastaisuutta

3.9.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan Uudenmaan ympäristökeskus ei syyllistynyt lainvastaiseen menettelyyn Espoon Ämmässuon kaatopaikkaa koskevissa ympäristövalvonta- ja lupa-asioissa. Päätös annettiin Nuuksio-seura ry:n ja muiden yhdistysten edustajien tekemään kanteluun.

Kantelussa oikeuskansleria pyydettiin muun muassa selvittämään, oliko Uudenmaan ympäristökeskus viivytellyt Ämmässuon kaatopaikkaa koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelyssä ja siten pitkittänyt kaatopaikan lähialueella asuvien kannalta tärkeän asian selvittämistä. Lupa-asian käsittelyn viivästymisen epäiltiin johtaneen siihen, että kaatopaikan aiheuttamiin ympäristöhaittoihin ei puututtu. Haittojen katsottiin johtuvan mahdollisesti mm. siitä, että kaatopaikan pohjan eristeenä oleva muovi oli viallinen ja vuotava. Sen vuoksi alueen pohja- ja pintavesiin saattoi päästä haitallisia jätteitä ja ympäristömyrkkyjä. Epäonnistuneen kompostoinnin arveltiin lisäksi johtaneen hajuhaittoihin.

Saamiensa selvitysten perusteella apulaisoikeuskansleri totesi, ettei Ämmässuon kaatopaikan lupa-asioiden käsittelyssä voitu osoittaa lakia rikotun. Kaatopaikkojen lupa-asioiden käsittely Uudenmaan ympäristökeskuksessa oli tosin ruuhkautunut. Syynä ruuhkan syntymiseen näytti olleen lupalainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Ruuhkan takia Ämmässuotakin koskevan ympäristölupa-asian käsittely oli viipynyt. Selvityksessään Uudenmaan ympäristökeskus arvioi, että päätös Ämmässuon lupa-asiaan saadaan kuluvana syksynä.

Selvityksistä kävi myös ilmi, ettei Ämmässuon pohjarakenteeseen ollut asennettu nykyisin voimassa olevien säännösten edellyttämää materiaalieristettä. Tämän vuoksi kaatopaikan pohjaratkaisu ei täyttänyt nykylainsäädännön asettamia vaatimuksia. Ympäristöministeriö katsoikin antamassaan lausunnossa, että nykyinen kaatopaikka tulisi poistaa käytöstä 1.11. 2007 alkaen, jolloin kaatopaikan pohjan tiiviyttä koskevan uuden direktiivin vaatimukset tulevat voimaan. Sitä ennen siirtymäaika on vielä mahdollistanut puutteellisinkin pohjarakentein varustetun alueen toiminnan.

Selvitysten mukaan kaatopaikan toimintaa on valvottu ja sen ympäristövaikutuksia on seurattu säännöllisesti. Apulaisoikeuskansleri yhtyy kuitenkin ympäristöministeriön toteamaan siitä, että suunnitellut parannukset jätehuollon hoitamiseksi alueella tulisi panna toimeen mitä pikimmin.

Espoon kihlakunnan poliisilaitokselle on tehty Ämmässuota koskeva tutkimuspyyntö, jonka käsittely on kesken. Tähän vireillä olevaan rikostutkintaan apulaisoikeuskansleri ei ratkaisussaan puuttunut. Hajuhaittojen esiintymistä ja alkuperää on tutkinut vuodesta 2000 alkaen VTT, tutkimukset jatkuvat yhä.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Joutsiniemi, puh. 09 160 23965

Apulaisoikeuskanslerin päätös (29.8.2002, Dnro 188/1/01) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin