Entiselle kulttuuriministeri Lindénille huomautus virheellisestä menettelystä

13.6.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut huomautuksen hiljattain kulttuuriministerin tehtävästään eronneelle Suvi Lindénille. Lindénin olisi tullut ministerinä katsoa itsensä esteelliseksi ratkaisemaan valtionavun myöntäminen golfkentälle, jonka osakas hän itse oli koska tämä vaaransi hänen puolueettomuutensa.

Peruste Lindénin huomauttamiselle löytyy hallintomenettelylain esteellisyyssäännöksistä. Oikeuskanslerin mukaan Lindén oli säännöksissä olevan ns. yleislausekkeen nojalla esteellinen ratkaisemaan Oulun Golf Oy:n Sankivaaran golfkentän laajennusta koskevan avustusasian. Yleislauseke tulee sovellettavaksi hallintomenettelylain mukaan silloin, kun luottamus ministerin puolueettomuuteen jostain erityisestä syystä vaarantuu. Riittäviä perusteita kaikkiaan 31 eri kohdetta sisältäneen valtionapupäätöksen purkamiselle oikeuskansleri ei havainnut.

Oikeuskanslerin mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunta on esteellisyyssäännöksien säätämisvaiheessa korostanut sitä, että kyseisillä säännöksillä pyritään ylläpitämään yleisön luottamusta ministerin menettelyn puolueettomuuteen. Säännösten tarkoituksena on ennalta estää sellaisen tilanteen syntyminen, jossa päätöksentekijän puolueettomuus saattaa vaarantua. Oikeuskansleri toteaa, että nyt esillä olevassa tapauksessa oikeutettuna pidettävä epäluulo on voinut syntyä jo sillä perusteella, että ministeri oli myöntänyt valtionavustusta yhtiölle, jonka osakkaana hän ja neljä hänen lähiomaistaan olivat ja valtionavustus oli myönnetty ministeriä ja lähiomaisia lähellä olevaan tarkoitukseen. Epäluottamus päätöksentekoon voimistui, kun tuli ilmi, että golfkentän laajentumishankkeeseen myönnetty valtionavustus on osaltaan tukenut vapaa-ajan harrastustoimintaa, johon muilla kuin golfyhtiön osakkailla on ollut vain hyvin rajoitetut mahdollisuudet, tähdentää oikeuskansleri.

Seikkoja, jotka osoittaisivat Lindénin menetelleen puolueellisesti hänen päättäessään golfkentän avustamisesta, ei oikeuskanslerin mukaan ilmennyt. Avustuspäätös oli ollut säännönmukaisesti valmisteltu ja ministerin työn kannalta rutiininomainen asia.

Tutkittavana oli myös avustuspäätöksen lainmukaisuus golfkentän laajennuksen osakkeenomistajille mahdollisen tuottaman taloudellisen hyödyn kannalta. Taloudelliset seikat eivät oikeuskanslerin päätöksen mukaan tehneet ministeristä esteellistä päättämään avustuksen myöntämisestä. Golfyhtiön osakkeenomistukseen liittyvät ja osakkailta säännöllisesti perityt rahoitus- ja hoitovastikkeet huomioon ottaen osakkeenomistuksen tuottama laskennallinen taloudellinen hyöty on ollut varsin tavanomainen.

Ministerin menettelyn tutkinnan yhteydessä oikeuskansleri kiinnitti yleisemmin huomiota tapaan, jolla liikuntalain mukaisia valtionavustusasioita valmistellaan ja ratkaistaan. Liikuntalaissa edellytetään, että valtionavustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista. Lain perusteluissa on sanottu, että liikuntapaikkojen tulee turvata väestölle tasa-arvoiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen lain tarkoituksen edellyttämällä tavalla.

Oikeuskansleri toteaa, että liikuntalain perusvaatimusten kannalta osakeyhtiömuotoisten golfkenttien avustamista valtion varoista voidaan pitää jossain määrin ongelmallisena. Kyse ei ole itse osakeyhtiömuodosta, vaan siitä että muiden kuin yhtiön osakkaiden pelimahdollisuudet kentillä ovat yleensä varsin rajoitettuja. Yleisesti ajatellen oikeuskansleri pitää parhaana sitä, että yksittäisen golfkenttähankkeen valtionavustuksesta päätettäisiin vasta sen jälkeen, kun hankkeen liikuntalain tavoitteiden mukainen avustettavuus on riittävästi arvioitu.

Lisätietoja:
Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, puh. 09 160 23957
Oikeuskanslerin päätös (dnro 12/50/02, 12.6.2002) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin