Nuorten tukiasumista koskevat säännöt eivät saa olla perusoikeuksien vastaisia

10.6.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka painottaa, ettei nuorten tukiasumista koskevilla säännöillä saa puuttua lastensuojelun asiakkaan oikeuksiin enempää kuin perusoikeussäännökset ja lastensuojelulaki sallivat.

Jonkan mukaan nuorten tukiasumista koskevat säännöt tulee laatia niin, että ne vain täydentävät lainsäädäntöä. Sääntöjen tulee olla lastensuojelulain kanssa sopusoinnussa siten, että niitä sovellettaessa toimitaan mahdollisimman hienovaraisesti ja tavalla, joka ei aiheuta vahinkoa lapsen kehitykselle, korostaa Jonkka.

Apulaisoikeuskanslerin kannanottoon johti Pohjois-Suomesta tullut kantelu, jossa pyydettiin tutkimaan paikallisessa nuorten tukiasumisessa käytettyjen sääntöjen lainmukaisuus. Kantelun taustalla oli tapahtumia, joissa sosiaalityöntekijä oli tehnyt kotikäyntejä erään nuoren tukiasuntoon omaa avaintaan käyttäen ja vastoin asukkaan tahtoa.

Kantelussa epäiltiin, että asumista koskevissa säännöissä oli kohtia, joissa puututaan kansalaisten perusoikeuksiin. Tällaisiksi katsottiin muiden muassa kohdat, joiden mukaan sosiaalityöntekijällä oli oikeus tehdä tukiasunnossa kotietsintä tai takavarikko tai tulla asuntoon omilla avaimillaan. Kantelija katsoi, ettei alaikäisen suostuminen edellä mainittuihin asumissääntöihin anna sosiaaliviranomaisille oikeutta puuttua kotirauhaan ja käyttää pakkokeinoja.

Asiasta saatujen selvitysten mukaan edellytyksenä tukiasuntoon pääsylle oli ollut se, että asukas hyväksyy tukiasumisen säännöt. Apulaisoikeuskansleri toteaa, että nuoren kohdalla tuetussa asumisessa oli kuitenkin ollut kysymys lastensuojelulaissa säädetystä avohuollon tukitoimenpiteestä eikä laitoshuollosta tai huostaanotosta. Avohuollossa annettujen sääntöjen hyväksymisen tulee lain mukaan perustua vapaaehtoisuuteen ja siihen, että jo allekirjoitettu suostumus tulee olla mahdollista myös peruuttaa. Tällöin harkittavaksi tulee tukiasumisen sijasta muunlaisen avun tarjoaminen. Päätöksessään apulaisoikeuskansleri korosti perusoikeuksina suojattujen vapauden, koskemattomuuden sekä yksityiselämän loukkaamattomuutta. Pakkokeinojen käytön osalta hän viittasi sosiaaliviranomaisten oikeuteen pyytää tarvittaessa poliisilta lainmukaista virka-apua.

Kantelun tutkimisen aikana oikeuskanslerinvirastoon ilmoitettiin, että kantelun kohteena olleet tukiasumisen säännöt oli otettu uudelleen arvioitaviksi. Ilmoituksen mukaan uudet säännöt tullaan laatimaan niin, että asumisen vapaaehtoisuutta ja yksityisyyttä huomioidaan tarkemmin.

Lisätietoja:
Esittelijä Marja-Liisa Judström, puh. 09 160 23951.

 

« Takaisin