Apulaisoikeuskansleri arvostelee Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstön irtisanomisia

15.9.1997

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 12.9.1997, dnro 1116/1/95 ja 274/1/96

Oikeuskanslerille on kanneltu Metsäntutkimuslaitoksen toimintansa sopeuttamiseksi suorittamista henkilöstön irtisanomisista vuosina 1995 ja 1996. Irtisanomiset olivat kohdistuneet sekä virka- että työsopimussuhteisiin henkilöihin. Kanteluratkaisussa asiaa on tarkasteltu siinä laajuudessa kuin siihen virkavalvonnan kannalta on aihetta ja ottaen huomioon virkamieslautakunnan ja tuomioistuinten jo tekemät ratkaisut.

Apulaisoikeuskansleri toteaa, ettei Metsäntutkimuslaitos ollut kiinnittänyt riittävää huomiota siihen, miten hankkeista vapautuvaa henkilöstöä olisi voitu käyttää muissa tehtävissä niin, että heidän palvelussuhteensa olisi turvattu. Yhteistoimintaneuvottelujen kuluessa laitoksen johto ei tiedottanut riittävästi asioista, jotka henkilöstön olisi ollut tarpeen tuntea. Myöskään yksilöllisiä irtisanomismuistioita ei laadittu.

Irtisanotuille oli tarjottu määräaikaista työsopimusta ehdolla, että nämä eivät esitä mitään vaatimuksia irtisanomisen johdosta. Tätä voidaan pitää keinona välttyä mahdollisen laittoman irtisanomisen aiheuttamalta vahingonkorvaukselta. Työntekijään kohdistuvan välillisen painostusvaikutuksen vuoksi ehtoa on pidettävä hyvättävänä. Metsäntutkimuslaitos ei myöskään ollut toiminut aktiivisesti uudelleensijoittamisvelvollisuuden täyttämisessä tai irtisanottujen työntekijöiden takaisinottamisessa.

Laitoksen suorittamista irtisanomisista eräät on esillä olevissa tapauksissa todettu pääosin lainvastaisiksi. Tämä ei osoita hyvää hallintomenettelyä. Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt Metsäntutkimuslaitoksen vakavaa huomiota edellä mainittuihin seikkoihin sen menettelyn johdosta.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Jorma Snellman, puh. 09 160 3933

Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin