Koulujen huumetestauksissa oikeusturvaongelmia

6.10.2000

Menettelyä, jossa koulut noudattavat oppilaiden huumeiden käyttöä testatakseen erilaisia käytäntöjä, ei voida pitää oppilaiden oikeusturvan kannalta hyväksyttävänä. Näin toteaa apulaisoikeuskanslerin sijainen testauksia koskevassa päätöksessään.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen, Klaus Helmisen päätös 4.10.2000, dnro 8/50/00

Päätöksessään apulaisoikeuskanslerin sijaisena toiminut Klaus Helminen katsoo, että huumetestien järjestämisestä kouluissa tulisi säätää lailla. Samalla hän kiinnittää Lohjan ammattioppilaitoksen vakavaa huomiota sekä menettelyyn, jolla huumetestit on oppilaille järjestetty, että pelkän positiivisen testituloksen perusteella määrättävän kurinpitorangaistuksen ongelmallisuuteen.

Helminen viittaa päätöksessään perustuslaissa turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuden suojaan, johon huumetestiä tehtäessä puututaan. Nykyisen lainsäädännön mukaan kouluilla ei ole oikeutta oppilaan koskemattomuuteen puuttuvan tutkimuksen suorittamiseen sen selvittämiseksi, onko oppilas menetellyt lain tai koulun järjestyssäännön vastaisesti. Huumetestistä saatujen tulosten käsittely liittyy myös kiinteästi perustuslailla suojattuun yksityiselämän suojaan. Huumetestin tulos on arkaluontoinen henkilötieto. Säädöstä, joka oikeuttaisi oppilaitosta tekemään testin tai käsittelemään sen tulosta ilman testatun suostumusta ei lainsäädännössämme ole. Suostumuksen tulee perustua aitoon vapaaehtoisuuteen ilman kieltäytymiseen liittyviä seuraamuksia, korostaa Helminen.

Lainsäädännön ja tutkittavana olleen ammattikoulun järjestyssäännön mukaan koulun kurinpitovalta ei ulotu oppilaiden toimintaan muulloin kuin opetusaikana tai oppilaitoksen alueella. Huumetesti voi päätöksen saatujen tietojen mukaan pitkien toteamisaikojen vuoksi antaa positiivisen tuloksen, vaikka huumeen käyttö olisi tapahtunut kouluajan ja -alueen ulkopuolella. Helminen toteaakin, että laki tai järjestyssääntö ei sen vuoksi anna Lohjan ammattioppilaitokselle oikeutta kurinpitorangaistuksen määräämiseen pelkän positiivisen testituloksen perusteella. Näin voidaan tehdä vain, jos oppilaitos muuten voi osoittaa, että oppilas on menetellyt koulun järjestyssäännön vastaisesti.

Testauskäytäntöjen lainmukaisuus otettiin oikeuskanslerinvirastossa tutkittavaksi julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella. Niiden mukaan Lohjan ammattioppilaitoksen oppilaille oli tehty huumetestejä, joista kiinnijäämisen seurauksena oli ollut kuukauden mittainen erottaminen koulusta. Takaisin kouluun pääsi vasta puhtaan testituloksen jälkeen. Tietojen mukaan testit olivat vapaaehtoisia, mutta testistä kieltäytyminen johti asian selvittämiseen oppilaan ja tämän huoltajan sekä oppilashuoltoryhmän keskustelussa. Vastaavantyylisiä testejä oli järjestetty muissakin oppilaitoksissa.

Ammattikoulun selvityksen mukaan eräät koulun oppilaat näyttivät osallistuneen opetukseen huumeiden vaikutuksen alaisena. Koulun oppilashuoltoryhmä oli aloittanut huumeiden käyttöön liittyvän seurannan ja huumetesteihin kutsumisen. Testeihin kutsuttiin käytöstä epäiltyjä oppilaita sekä pistokokein muutamia kokonaisia luokkia. Kaikki positiivisiksi osoittautuneet näytteet johtivat määräaikaiseen erottamiseen.

Lisätietoja:
Esittelijä Pekka Liesivuori, puh. 09 160 3949

Päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin