Poliisin suojiin otettuja koskevien ohjeiden uudistamista kiirehdittävä

27.11.2000

Poliisilaitosten tiloissa pidettävien henkilöiden kohtelua koskevien ohjeiden nykyaikaistaminen olisi kiireellisesti tehtävä, sanoo apulaisoikeuskansleri sisäasiainministeriölle lähettämässään esityksessä.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen kirje SM:lle dnro 1127/1/99, 24.11.2000

Esityksen tekemiseen johti asiaa koskeva selvitys, joka sisäasiainministeriössä tehtiin apulaisoikeuskanslerin pyynnöstä. Sen mukaan pidätettyjen ja kiinniotettujen kohtelussa poliisilaitoksilla on paikkakuntakohtaisia eroja. Selvityksestä kävi ilmi, ettei poliisilaitoksilla tällä hetkellä ole yhtenäisiä ohjeita näiden henkilöiden kohtelusta.

Poliisilaitosten käytössä aiemmin olleet, esityksessä mainitut sisäasiainministeriön ohjeet pidätettyjen käsittelystä kumottiin ns.normiuudistuksen yhteydessä vuonna 1990. Tämän jälkeen ohjeisto on ollut voimassa vain suosituksena. Esityksessä todetaan myös, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies esitti jo vuonna 1993 oikeusministeriölle, että pakkokeinolakiin lisättäisiin sitovien ohjeiden tai määräysten antamiseen valtuuttava säännös. Kaksi vuotta myöhemmin tehdyssä pakkokeinolain muutoksessa säädettiinkin, että sisäasiainministeriö saa antaa määräyksiä pidätetyn ja kiinniotetun kohtelusta poliisin tiloissa. Muutoksesta huolimatta uusia määräyksiä ei ole annettu, vaikka niiden puutteeseen on myöhemminkin kiinnitetty huomiota. Sen vuoksi tämän hetkistä tilannetta ei apulaisoikeuskanslerin mukaan voida pitää pidätettyjen ja kiinniotettujen oikeusturvan kannalta tyydyttävänä.

Sisäasiainministeriöstä saadun tiedon mukaan poliisin tiloissa säilytettäviä henkilöitä koskeva lainsäädännön ja hallintonormiston kehittämishanke on parhaillaan valmisteilla ministeriön poliisiosastolla. Oikeuskanslerinvirastossa ohjeistusta koskeva tilanne selvitettiin virastoon saapuneen kanteluasian tutkimisen yhteydessä.

Lisätietoja:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 3976

Apulaisoikeuskanslerin kirje on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin