Mielentilatutkimukseen perustuva pakkohoitopäätös tulisi voida kumota vankeusaikana

29.8.2000

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen esittää vankien oikeusturvan parantamiseksi, että mielenterveyslakiin lisättäisiin uusi pakkohoitopäätöksiä koskeva säännös. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mielentilatutkimukseen liittyvän pakkohoitopäätöksen tulisi sen mukaan raueta silloin, kun rangaistuksen suorittaminen vankeudessa alkaa ja vastuu tuomitun terveydenhoidosta siirtyy vankeinhoitolaitokselle.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen lausunto Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle 29.8.2000, dnro 15/21/99

Asiassa tehtyjen selvitysten mukaan vankilassa tai vankimielisairaalassa tuomitun terveyttä ja pakkohoidon tarvetta arvioivat terveydenhuollon ammattilaiset mielenterveyslain yleisten säännösten nojalla. Ajankohtaisinta ja luotettavinta tietoa tuomitun terveydentilasta saanee siten häntä lähinnä työskentelevä terveydenhuoltoalan henkilöstö. Kun terveydenhuollon oikeusturvakeskus ei tällaisissa tapauksissa ole kumonnut aiempaa, tuomittua koskevaa päätöstään pakkohoitoon määräämisestä, kohdistuu vankilassa tai vankimielisairaalassa hoidettavana olevaan, mahdollisesti jo tervehtyneeseen vankiin uhka siitä, että pakkohoitopäätös pannaan täytäntöön. Epätietoisuus jatkuu, kunnes pakkohoitopäätös on kumottu. Vangin oikeusturvan kannalta tilanne, jossa hänen mielenterveytensä arvioimisesta voi olla vastaamassa kaksi eri viranomaistahoa, on koettu ristiriitaiseksi ja kohtuuttomaksi.

Tämänkaltaisissa tilanteissa, joissa mielentilatutkimuksen yhteydessä oikeusturvakeskus on määrännyt syytetyn ymmärrystä vailla olevana pakkohoitoon ja tuomioistuin on myöhemmin tuominnut hänet täyttä ymmärrystä vailla olevana vankilaan, tulisi apulaisoikeuskanslerin lausunnon mukaan oikeusturvakeskuksen voida kumota tekemänsä pakkohoitopäätös. Kumoamisen tulisi tapahtua viimeistään siinä vaiheessa, kun vankeusrangaistuksen täytäntöönpano alkaa. Apulaisoikeuskansleri esittääkin, että mielenterveyslakiin sisällytettäisiin uusi säännös, jonka nojalla oikeusturvakeskuksen syyteasiain käsittelyyn ja mielentilatutkimukseen liittyvä pakkohoitopäätös raukeaisi silloin, kun tuomioistuimen päätös vankeusrangaistukseen tuomitsemisesta tulee täytäntöönpanokelpoiseksi ja rangaistuksen täytäntöönpano alkaa vankilassa. Pakkohoitoasiassa on lisäksi kysymys merkittävästä yksilön perusoikeuksiin liittyvästä asiasta. Tuomittujen oikeusturvan kannalta ja selkeän oikeusohjeen puuttuessa apulaisoikeuskansleri pitää suotavana, että viranomaiskäytännön tarkistamista kiirehdittäisiin, vaikka säännöksiä myöhemmin mahdollisesti täydennettäisiin.

Lisätietoja
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola, puh. 09 160 3939

Päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1603950

« Takaisin