Oikeuskanslerin mielestä korkeimman oikeuden tulisi uudistaa jäsentensä virkanimitysasioiden valmistelua avoimemmaksi

8.10.1997

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon päätös 7.10.1997, dnrot 507/1/95 ja 754/1/95

Oikeuskansleri on kahden kantelun johdosta tutkinut hallintomenettelyä korkeimman oikeuden (KKO) erään oikeusneuvoksen virkanimitysasiassa. Tässä helmikuussa 1994 esillä olleessa nimitysasiassa ei ilmennyt lainvastaista menettelyä. Päätöksessään oikeuskansleri kuitenkin arvioi KKO:n jäsenten virkanimitysasioiden valmistelun yleisiä kehittämistarpeita.

Korkeimman oikeuden ja muiden tuomareiden virkanimitysasioiden valmistelu on perustunut pitkäaikaiseen käytäntöön. Tuomareiden virantäyttömenettelyä on pidetty suljettuna. Yleisesti käytetyn luonnehdinnan mukaan "tuomioistuinlaitos täydentää itse itseään".

KKO:n jäsenten virantäyttöprosessi on kaksivaiheinen. Ensin KKO:n täysistunto tekee oikeusneuvoksen virkaan ilmoittautuneiden joukosta esityksensä virkaan valittavista henkilöstä. Sen jälkeen valtioneuvosto päättää asian esittelemisestä tasavallan presidentille, joka tekee nimityspäätöksen. KKO:n esitys ei ole presidenttiä oikeudellisesti sitova, mutta presidentti on poikennut siitä hyvin harvoin.

Korkeimman oikeuden jäsenien virantäyttöön kuuluvan virkaesitysmenettelyn kehittämisessä on kysymys mm. siitä, että esityksen tekoon osallistuvat korkeimman oikeuden jäsenet saisivat nykyistä enemmän tietoa oikeusneuvoksen virkaan ilmoittautuneiden henkilöiden virka-ansioiden sekä heidän pätevyytensä ja kyvykkyytensä arvioimiseen. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että KKO:n omalla virkaesityksellä yleensä on ratkaiseva merkitys virkanimityspäätöksen kannalta. Riittävän yksityiskohtaiset tiedot ja tuomarinviran hakijoiden ansiovertailu edesauttavat oikeansisältöiseen nimitysratkaisuun pääsemistä.

KKO:n nykyinen virkaesityspäätös on perustunut KKO:n jäsenille jaettavaan niukkasisältöiseen luetteloon. Virkaesityksen tekoon osallistuville jäsenille jaettava tieto virkaan ilmoittautuneista on vähäistä verrattuna siihen tietoon, jonka valtioneuvoston yleisistunto ja tasavallan presidentti saavat esille tulevissa nimitysasioissa yleensä. Oikeuskansleri ei pidä tällaista asiantilaa enää nykyisin tyydyttävänä.

Yhteiskunnallisten muutosten myötä tuomareiden nimittämismenettelyä on syytä tarkastella uudelleen. Viran täytössä on keskeisesti kysymys julkishallinnon merkittävimpiin virkanimityksiin kohdistuvasta yleisestä luottamuksesta. Valintaperusteiden ja nimittämismenettelyn avoimuudella voidaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaa kohtaan.

Nykyinen lainsäädäntö ei oikeuskanslerin mielestä aseta esteitä sille, että korkein oikeus kehittää menettelytapojaan oikeusneuvoksen virkanimitysasioissa niin, että virkaesityksen tekoon osallistuvat jäsenet ja myös muut nimitykseen osallistuvat saavat virkaan ilmoittautuneista tarpeelliset ja riittävät tiedot. Olisi perusteltua, että KKO:ssa muutoinkin noudatettaisiin virkaesitysten valmistelussa samantyyppisiä hallinnollisia menettelytapoja kuin suoralla nimityspäätöksellä ratkaistavien virkanimitysasioiden valmistelussa.

Pidemmälle meneviin toimenpiteisiin kantelut eivät anna aihetta, koska oikeusministeriön asettama tuomaritoimikunta parhaillaan pohtii mm. tuomareiden nimittämismenettelyn uudistamista.

Lisätietoja
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Risto Hiekkataipale, puh. 09 160 3957

Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin