Oikeuskansleri: Virkojen kelpoisuusvaatimukset ilmoitettava asianmukaisesti

4.1.2000

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut päätöksensä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton tekemään kanteluun, joka koski virkojen hakumenettelyä. Liiton mukaan hakumenettelyssä on yleistynyt tapa edellyttää hakijoilta nimettyä tutkintoa silloinkin, kun sitä ei ole kelpoisuusvaatimukseksi nimenomaisesti säädetty. Oikeuskanslerin mukaan menettely ei ole hyvän hallintotavan mukainen.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 29.12.1999, dnro 434/1/99

Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto ry piti kantelussaan yleisen edun ja viranhakijoiden oikeutettujen odotusten kannalta tärkeänä, että avoinna olevaa julkista virkaa voivat hakea kaikki tehtävään pätevät henkilöt. Huolestuttavana oli pidettävä nykyään yleistynyttä tapaa, jolla nimettyä tutkintoa edellytetään ilman nimenomaisesti säädettyä kelpoisuusvaatimusta. Liiton mielestä menettely voi aiheuttaa syrjintää sen vuoksi, että muun kuin hakuilmoituksessa edellytetyn tutkinnon suorittanut hakija tulee sivuutetuksi hakuilmoituksen muotoilun perusteella pätevyydestään huolimatta. Tällaisia tilanteita oli Liiton mukaan käytännössä syntynyt nimenomaan yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saaneiden vahingoksi. Virkojen hakuilmoituksissa oli kelpoisuusvaatimukset liian usein rajattu yksipuolisesti oikeustieteellisen koulutuksen saaneisiin.

Kanteluun antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri korostaa, että kelpoisuusvaatimukset julkiseen virkaan säädetään nykyään joko lailla tai asetuksella, ja maaliskuusta alkaen uuden perustuslain tultua voimaan asetuksella. Kelpoisuusvaatimuksia ei voida asettaa viranomaisen päätöksellä viranhakuilmoituksessa. Jos virkaan ei ole säädetty kelpoisuusvaatimukseksi nimettyä tutkintoa tai yleensä tietyn tasoista tutkintoa, hakuilmoituksessa ei tule antaa käsitystä, että tällainen vaatimus on voimassa. Sanonnaltaan harhaanjohtavat ilmaisutavat ovat hyvän hallinnon vastaisia, painottaa oikeuskansleri.

Viran tehtäväkuvauksen avulla sopivia, muodollisen pätevyyden omaavia ehdokkaita voidaan ohjata hakemaan virkaa. Silloin kun useampi tutkinto soveltuu viran tehtävien hoitamiseen, yhden tutkinnon painottamista ei ole pidettävä tasapuolisena hallintomenettelynä. Jos jonkin tutkinnon suorittaminen erityisen hyvin edesauttaa virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellistä hoitamista, voidaan tästä seikasta mainita. Silloin hakuilmoituksesta on käytävä selkeästi ja ymmärrettävästi ilmi, ettei kysymys ole säädetystä kelpoisuusvaatimuksesta, vaan esimerkinomaisesta mainitsemisesta.

Oikeuskansleri on esittänyt, että eri hallinnonaloilla tulisi olla käytössä virkojen haettavaksi julistamista selventävät ohjeet. Päätös on lähetetty valtioneuvostolle saatettavaksi ministeriöiden ja niiden alaisten hallintoviranomaisten tietoon.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos, osastopäällikkö Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954

Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin