Oikeuskansleri SKOP-jupakasta: Vakuusrahaston toiminnassa ei huomautettavaa

8.2.2000

Käytettävissä olleiden selvitysten perusteella ei ole syytä epäillä, että valtion vakuusrahasto tai sen virkamiehet olisivat ns. SKOP-oikeudenkäynnin yhteydessä toimineet lainvastaisesti tai virheellisesti, sanoo oikeuskansleri Paavo Nikula päätöksessään.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 7.2.2000, dnro 2/50/99

Oikeuskansleri otti vakuusrahaston toiminnan tutkittavakseen julkisuudessa esitettyjen väitteiden perusteella. Niiden mukaan vakuusrahasto oli ajanut SKOP-pankin johtoa vastaan lukuisia kanteita käyttämällä nostamattomia tai jo maksettuja lainoja kanteiden perusteina. Väitteiden mukaan vakuusrahasto oli lisäksi ensin kieltäytynyt antamasta vastaajille tietoja nostetuista kanteista. Myöhemmin luovutettujen asiakirjojen epäiltiin olleen käsiteltyjä niin, etteivät ne enää vastanneet alkuperäisiä.

Oikeuskanslerin ratkaisussa todetaan, että valtion vakuusrahasto oli sille säädetyn tehtävän mukaisesti sekä eduskunnan pontta noudattaen päättänyt kanteen nostamisesta SKOP:n entisiä johtajia vastaan sen jälkeen kun pankissa oli suoritettu lain edellyttämä erityistarkastus. Vakuusrahastolla oli oikeuskanslerin päätöksen mukaan ollut siinä tilanteessa, koska vanhentumisaika oli kulumassa loppuun, oikeus tehdä omat kannanottonsa saamansa aineiston perusteella ja noudattaa asianajajien suosituksia. Kanteen ajaminen sekä siihen liittyvät käytännölliset seikat olivat olleet ensisijaisesti asianajajan vastuulla.

Kysymys nostamattomien tai jo maksettujen lainojen käyttämisestä korvauskanteen perusteena näytti olevan oikeudellisesti ongelmallinen. Oikeuskanslerin mukaan selvitykset eivät osoita, että vakuusrahaston taholta olisi tarkoitushakuisesti virkavelvollisuutta rikkoen esitetty perusteettomia vaatimuksia. Oikeuskansleri toteaa kuitenkin, että asia on vireillä korkeimmassa oikeudessa, jossa voidaan ottaa tarkemmin kantaa siihen liittyviin oikeudellisiin tulkintoihin.

Myös kysymys kannetta koskevien asiakirjojen luovuttamisesta SKOPin entiselle pääjohtajalle, Christopher Wegeliukselle ja muille vastaajille, osoittautui tulkinnanvaraiseksi. Vakuusrahasto luovutti asiakirjat vasta sen jälkeen, kun korkeimmalta hallinto-oikeudelta oli äänestyksen tuloksena saatu luovuttamiseen velvoittava päätös. Eräässä myöhemmin ratkaistussa samantapaisessa asiassa KHO oli, jälleen äänestyksen jälkeen, asettunut toisenlaisen tulkinnan kannalle. Oikeuskansleri katsoo, ettei vakuusrahaston johtokunta tässäkään ylittänyt harkintavaltaansa. Selvitysten perusteella ei myöskään käynyt ilmi, että asiakirjojen tietoja olisi annettu väärässä muodossa.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos, osastopäällikkö Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954

Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin