Apulaisoikeuskansleri arvostelee lääninhallituksen menettelyä paikallishallinnon järjestämisessä

17.9.1999

Kuhmon kihlakunnanvirastoon oli perustettu nimismiehen virka valtioneuvoston päätöksellä. Oulun lääninhallituksen virkamiesten menettelyä, jolla virka myöhemmin jaettiin kahden eri henkilön hoidettavaksi, ei voida apulaisoikeuskanslerin mukaan pitää hyväksyttävänä.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 16.9.1999, dnro 29/51/98

Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt Oulun lääninhallituksen lääninpoliisineuvoksen ja poliisiylitarkastajan huomiota poliisin hallinnosta annetun lain merkitykseen ja tulkintaan.

Valtioneuvosto oli perustanut Kuhmon kihlakunnanviraston nimismiehen viran poliisi- ja ulosotto-osastojen päälliköiden tehtävien hoitamista varten. Oulun lääninhallituksen lääninpoliisineuvos ja poliisitarkastaja olivat myöhemmin ryhtyneet ajamaan hanketta, jonka mukaan Kajaanin ja Kuhmon kihlakuntien poliisilaitoksista tuli muodostaa yhteistoiminta-alue. Sisäministeriö hyväksyi hankkeen ja uusi alue nimettiin Kajaanin yhteistoiminta-alueeksi. Järjestelyyn liittyen lääninhallitus antoi samanaikaisesti kahdelle virkamiehelle määräaikaiset nimitykset Kuhmon kihlakunnanviraston nimismiehen jaettua viranhoitoa varten, toiselle poliisipäällikön ja toiselle ulosottomiehen tehtäviin.

Apulaisoikeuskansleri otti järjestelyn lainmukaisuuden tutkittavakseen. Päätöksessään hän viittaa eduskunnan hallintovaliokunnan mietintöön, joka koskee poliisin hallinnosta annettua lakia. Mietinnön mukaan kihlakuntauudistuksen lähtökohtana oli valtion paikallishallinnon järjestäminen poliisi-, ulosotto- ja syyttäjätoimen osalta kihlakunnittain. Lähtökohta rajoittaa yhteistoiminnan järjestämistä. Kainuun alueen virkamääräykset merkitsivät käytännössä sitä, että Kuhmon kihlakunnan poliisi- ja ulosottotointa johtivat Kajaanin kihlakunnanviraston virkamiehet.

Valtioneuvoston päätös Kuhmon kihlakunnanviraston nimismiehen viran perustamisesta pohjautui poliisin hallinnosta annettuun lakiin, jota täydentää ulosottolain vastaavat säännökset. Nimismiehen tehtävien myöhempi jakaminen eri henkilöille oli ensiksi mainitun lain ja siihen perustuvan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen vastaista. Hallintoviranomaisen ei tule omalla toiminnallaan pyrkiä lainsäätäjän ja ylempien viranomaisten tarkoituksesta poikkeaviin hallintoratkaisuihin, painottaa apulaisoikeuskansleri päätöksessään.

Lisätietoja:
Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954


Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin