Oikeuskansleri virantäytöstä: Puutteellinen esittely antoi aihetta moitteisiin

31.3.1999

Oikeuskansleri Paavo Nikula on kiinnittänyt huomiota virantäytössä käytettävän esittelymenettelyn asianmukaisuuteen ja viranhakijoiden ansiovertailuun. Nikulan päätös on vastaus kanteluun, joka koski maa- ja metsätalousministeriössä tehtyä virkanimitystä. Kantelun perusteella kävi ilmi, ettei ministeriön osastopäällikkö ollut noudattanut nimitysasiassa vaadittavaa täsmällisyyttä ja tasapuolisuutta.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 25.3.1999, dnro 189/1/97

Nikula korostaa päätöksessään esittelijän vastuuta ja esittelymenettelyn tärkeyttä virkanimitysasioissa. Perusajatus on, että esittelijänä toimiva virkamies valmistelee asian päätöksentekijän ratkaistavaksi. Kumpikin toimii omalla virkavastuullaan. Esittelystä tehtävä päätöksenteko on valtionhallinnon käytäntö ja sen tarkoituksena on varmistaa, että tehtävä päätös on laillinen ja asianmukainen.

Maa- ja metsätalousministeriössä työskentelevän osastopäällikön vastuulla olleessa virkanimitysasiassa on ollut menettelyllisiä puutteita, katsoo Nikula. Puutteiden vuoksi varteenotettavien hakijoiden ansioita sekä perehtyneisyyttä virassa vaadittaviin tehtäviin ei ollut tuotu viran täytön valmisteluun liittyneissä asiakirjoissa asianmukaisesti esille. Tämän seurauksena hakijoiden ansioiden tasapuolinen arviointi ja vertailu jäi tekemättä. Nimityksessä sivuutettiin hakija, joka esimerkiksi työkokemuksensa ja kielitaitonsa puolesta olisi ollut virkaan valittua ansioituneempi.

Kantelijan hakemaan virkaan oli etsitty henkilöä, jonka tehtävänä oli hoitaa EU:n rakennerahastoihin ja yhteisöaloitteisiin liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Virkamiehen nimittäminen kuului ministeriön työnjaon mukaan asianomaiselle osastopäällikölle. Nimitystä valmistellessaan osastopäällikkö oli itse laatinut esittelymuistion hakijoista ja tehnyt sen mukaisen nimityspäätöksen.

Kantelussa asetettiin kyseenalaiseksi muun muassa se, voiko nimityspäätöksen tekijä perustaa päätöksensä itse laatimaansa muistioon. Kantelijan mielestä muistio oli häntä koskien epäobjektiivinen ja harhaanjohtavasti laadittu.

Valtion virkamieslain tarkoituksena on turvata valtion tehtävien hoitaminen tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja oikeusturvavaatimukset täyttäen sekä turvata virkamiehelle oikeudenmukainen asema suhteessa työnantajaan, painottaa Nikula. Virkojen määräytymisen lähtökohtana on kullekin virastolle säädöksissä asetetut tehtävät. Jotta virasto kykenee huolehtimaan sille määrätyistä tehtävistä, tulee virkoihin valita tehtävien suorittamiseen pätevimmät henkilöt. Vaatimusten merkitys korostuu ministeriöissä, joissa valmistellaan valtioneuvoston käsiteltäviksi tulevat asiat ja vastataan muistakin yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävistä hankkeista.

Viranhakijoiden muodollista kelpoisuutta ja muuta pätevyyttä arvioidaan vertaamalla sitä, kenellä viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttävistä on parhaimmat ammatilliset ja muut edellytykset avoinna olevan viran menestykselliseen hoitamiseen.

Oikeuskanslerin saamien selvitysten perusteella avoimena ollutta virkaa aiemmin määräaikaisesti hoitanut kantelija ei saanut valintamenettelyssä osakseen asianmukaista objektiivista arviointia. Viran valmisteluun liittyneestä virkanimityksestä päättäneen osastopäällikön laatimasta esittelymuistiosta ei käynyt ilmi esimerkiksi ministeriön maaseutuyksikön päällikön kantaa asiaan. Kantelijan lähimpänä esimiehenä hän oli arvioinut kantelijan hoitaneen menestyksellä määräaikaisen virkansa ja uskoi tämän tulevan hakijoista pätevimpänä valituksi vakinaiseen virkaan.

Päätöksessään oikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle vakavasti ministeriön osastopäällikön huomiota virantäyttöasioiden valmistelussa ja esittelyssä sekä päätöksenteossa vaadittavaan täsmällisyyteen ja tasapuolisuuteen sekä kaikkien ratkaisuperusteiden huolelliseen arviointiin ja harkintaan.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Risto Hiekkataipale, puh. 09 160 3957

Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin