Hakijoiden oikeusturva koetuksella yhteisvalinnassa

15.8.2014

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on huolissaan opiskelijoiden oikeusturvasta, sillä hakijat eivät saa lain mukaista päätöstä yhteisvalintatuloksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ohjeiden mukaan opiskelija saa valituskelpoisen päätöksen vasta, kun hän pyytää sitä erikseen. Ministeriö ja Opetushallitus perustelevat menettelyä yhteisvalintapäätösten suurella määrällä ja valintaprosessiin liittyvillä erityispiirteillä. Oikeuskanslerin mukaan opiskelijavalintapäätökset ovat hallintolaissa tarkoitettuja hallintopäätöksiä, joiden muotoa ja antamisvelvollisuutta koskevat perustuslain ja hallintolain säännökset. Mahdollisten poikkeamisten tulee, myös massapäätösten osalta, perustua asiasta nimenomaisesti säädettyyn lakiin.

Oikeuskansleri antoi sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että Opetushallitukselle huomautuksen siitä, että ne ovat toimineet lakiin perustumattomalla tavalla ohjatessaan koulutuksen järjestäjät antamaan opiskelijavalintapäätökset vasta pyydettäessä ja ilmoittaessaan opiskelijoille, että kyseisiä päätöksiä on pyydettävä erikseen.

Yhteisvalintaa koskevien opiskelijavalintapäätösten ongelmat tulivat esille oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa. Opiskelija ei tullut valituksi hakemaansa ammattikoulutukseen. Hänen pyytäessään oppilaitokselta opiskelijavalintapäätöstä kävi ilmi, että kirjallista valituskelpoista päätöstä ei ollut tehty. Aluehallintovirasto toteaa oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, että sen tietoon on tullut useita tapauksia, joissa oppilaitos ei ole opiskelijan pyynnöstä huolimatta antanut päätöstä opiskelijavalinnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat omissa selvityksissään todenneet, että tulisi harkita opiskelijaksi ottamisessa ja siihen liittyvässä muutoksenhaussa nykyisin noudatetun menettelyn kirjaamista lakiin. Tämä selkeyttäisi tilannetta. Oikeuskansleri Jonkka pyytääkin opetus- ja kulttuuriministeriötä ilmoittamaan 2015 tammikuun loppuun mennessä, minkälaisiin toimiin se on ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi.

Opetushallituksesta 15.8.2014 puhelimitse saadun tiedon mukaan asia on lainsäädännöllisesti jo korjattu.

Esittelijä:

Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kauppila puh. 0295 162 535 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Ratkaisu (dnro OKV/59/1/2013, 15.8.2014)

« Takaisin