ELY-keskuksen toiminta Talvivaara-asiassa kritiikille altis

27.2.2014

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ei noudattanut kaivosyhtiö Talvivaaran valvonnassa hyvän hallinnon vaatimuksia, koska se ei ole käyttänyt sille annettua toimivaltaa riittävän ajoissa ja tehokkaasti, toteaa oikeuskansleri Jaakko Jonkka.

Oikeuskanslerin saamien selvitysten mukaan Kainuun ELY-keskus on antanut erilaisia huomautuksia ja kehotuksia kaivosyhtiölle. Kaivosyhtiö on saanut vähennettyä päästöjä vain osittain eikä annetuissa tavoiteaikatauluissa aina ole pysytty. Tästä huolimatta ELY-keskuksen toimenpiteet asiassa ovat pysyneet jatkuvasti samansisältöisinä. ELY-keskus ei ole käyttänyt hallintopakkoa, eikä ELY-keskuksen mukaan kaivosyhtiön velvoittaminen ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuihin korjaaviin toimenpiteisiin ole ollut välttämätöntä. Oikeuskansleri Jonkan mukaan ELY-keskuksen näkemys valvonta- ja hallintopakkokeinojen käytöstä on arvostelulle altis, kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain valvontamenettelyyn liittyvät periaatteet ja niiden taustalla olevat arvot ja tavoitteet. Valvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu velvollisuus toimia huolellisesti ja puuttua epäkohtiin riittävän ajoissa ja tehokkaasti. Saadun selvityksen mukaan ELY-keskus on pitäytynyt liikaa yksittäisten kysymysten arvioinnissa sen sijaan, että olisi ottanut kokonaisuuden huomioon toimenpiteitä mitoittaessaan. Jonkka kiinnittää Kainuun ELY-keskuksen huomiota hyvän hallinnon vaatimusten noudattamiseen ympäristönsuojelulainsäädännön valvonnassa.

Oikeuskansleri Jonkka toteaa myös, että ympäristöministeriön olisi aiheellista tarkistaa valvontamenettelyohjeistusta siten, että ohje sisältäisi muun muassa selkeät suositusajat, joiden kuluessa valvojan tulisi ryhtyä käyttämään pakkokeinoja neuvonnan, neuvotteluiden ja kehotusten sijaan. Valvontaa suorittaville viranomaisille tulisi järjestää riittävästi koulutusta valvonnasta ja pakkokeinomenettelystä siten, että valtakunnalliset toimintatavat ympäristölainsäädännön valvonnassa olisivat yhtenäiset.

Oikeuskansleri muistuttaa päätöksessään, että Talvivaaran kaivoksen toiminta ja kaivostoiminnasta syntyneet ympäristövahingot eivät kuulu oikeuskanslerin tutkittaviin asioihin. Kaivosyhtiön toimintaa tutkii muun muassa poliisi. Sen sijaan kaivosyhtiön toimintaan liittyvä viranomaisvalvonta kuuluu oikeuskanslerin valvontavaltaan.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Outi Kostama puh. 0295 162 536 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Ratkaisu (dnro OKV/307/1/2012, OKV/1527/1/2012 ja OKV/198/1/2013, 27.2.2014)

« Takaisin